Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dân đà nẵng đối với việc mua sắm tại siêu thị vinmart

Nghiên cứu mức độ
hài lòng của người dân
Đà Nẵng đối với việc
mua sắm tại siêu thị
Vinmart
GVHD: Trịnh Lê Tân


Nội
Dung
• Chương I: Tổng quan nghiên cứu.
• Chương II: Cơ sở lí luận
• Chương III: Phương pháp nghiên cứu
• Chương IV: Kết quả ghiên cứu
• Chương V: Kết luận


Chương

Tổng quan
I:

nghiên cứu


Thị Phần của các siêu thị


Lý do Khách hàng chọn siêu thị


Lý do chọn đề
tài

Phân tích tình hình phát
triển của siêu thị trên
địa bàn Đà Nẵng
Xác định các yếu tố tác
động đến sự hài lòng
Đánh giá sự hài lòng của
khách hàng khi mua
hàng tại Vinmart
Đề xuất một số giải
pháp nâng cao sự hài
lòng của khách hàng


Chương 2: Cơ sở lý luận
• Định Nghĩa các khái niệm liên quan đến đề tài
• Các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài nghiên cứu


Giới thiệu về Vinmart Đà Nẵng


Định nghĩa siêu thị


Phân loại các siêu thị
Loại hình

Hạng

Diện tích

Danh mục mặt hàng

Siêu thị kinh doanh tổng hợp

I

>5.000 m2

>20000 tên hàng

II

>2.000 m2

>10000 tên hàng

III

>500 m2

>4000 tên hàng

I

>1000 m2

>2000 tên hàng

II

>500 m2

>1000 tên hàng

III

>500 m2

>500 tên hàng

 

Siêu thị chuyên doanhVai trò


Mô hình nghiên cứu


Chương 3: Phương pháp nghiên
cứu


Quy trình nghiên cứu


Phương pháp thu thập dữ liệu
• Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi phù hợp với
mục tiêu nghiên cứu


Nội dung bảng câu hỏi


Mô hình nghiên cứu điều chỉnh


Chương 4: Kết quả nghiên cứu


Câu hỏi sang lọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×