Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

TOÁN - LỚP 4


Toán

Chia
Kiểm tra
bàicho
cũ:số có một chữ số
 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
a) 128 472 6
2 1 412 * 12 chia 6 được 2, viết 2;
08
2 nhân
6 bằng 12;12
Tính
: 23085
: 5 trừ 12 bằng 0, viết 0
24
* Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

07
* Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4;
12
4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.
0
* Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1;

Vậy:128 472 : 6 =

23085
1 nhân5 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
30
* Hạ 2,4617
được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2;
08
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.
35
21412 0


Toán

Chia cho số có một chữ số


a) 128 472 : 6 = ?
128472
08

6
21421

24
07
12
0

Vậy: 128472 : 6 = 21421

b) 230 859 : 5 = ?
230859 5
30
461 71
08
35
09
4
Vậy: 230

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 12 chia 6 được 2, viết 2;
* Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.
* Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4;
4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.
* Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
* Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 23 chia 5 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20, 23 trừ 20 bằng 3, viết 3.
* Hạ 0 được 30; 30 chia 5 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.
* Hạ 8; 8 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 8 trừ 5 bằng 3, viết 3.
* Hạ 5, được 35; 35 chia 5 được 7, viết 7;
7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0.
* Hạ 9, 9 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4.

859 : 5 = 46 171(dư 4)


Toán

a) 128 472 : 6 = ?
128472
08

6
21421

24
07

Chia cho số có một chữ số
 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* Thực hành
* 12 chia 6 được 2, viết 2;
* Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.
Bài 1:Đặt tính rồi tính:
* Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4;
4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.
a) 278157
: 3: 3
b) 158 735
* Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
* Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

12
0

Vậy: 128472 : 6 = 21421
b) 230 859 : 5 = ?
230859
30
08
35
09
4

5
4 6 1 71

 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 23 chia 5 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20, 23 trừ 20 bằng 3, viết 3.
* Hạ 0 được 30; 30 chia 5 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.
* Hạ 8; 8 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 8 trừ 5 bằng 3, viết 3.
* Hạ 5, được 35; 35 chia 5 được 7, viết 7;
7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0.
* Hạ 9, 9 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4.

Vậy: 230 859 : 5 = 46 171(dư 4)

475 908
304968
: 4: 5
278157
3
08
3
158 735 92719
21
08
52 911
27
0503
05
27
02
5
304968
475 908 4
95 181
24 2509
76242
09 40
16 083
08
0


Toán

a) 128 472 : 6 = ?
128472
08

6
21421

24
07
12
0

Chia cho số có một chữ số
 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* Thực hành
* 12 chia 6 được 2, viết 2;
* Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.
Bài 1:Đặt tính rồi tính:
* Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4;
Bài 2:
4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.
* Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1;
Tóm tắt
Người
ta đổ đều 128610 lít
1 nhân 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
128 610 l
* Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2;
xăng
vào
6
bể. Hỏi mỗi bể có
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.
bao nhiêu lít xăng?

Vậy: 128472 : 6 = 21421
b) 230 859 : 5 = ?
230859
30
08
35
09
4

5
4 6 1 71

 Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 23 chia 5 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20, 23 trừ 20 bằng 3, viết 3.
* Hạ 0 được 30; 30 chia 5 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.
* Hạ 8; 8 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 8 trừ 5 bằng 3, viết 3.
* Hạ 5, được 35; 35 chia 5 được 7, viết 7;
7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0.
* Hạ 9, 9 chia 5 được 1, viết 1;
1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4.

Vậy: 230 859 : 5 = 46 171(dư 4)

?l
Bài giải
Số lít xăng có trong mỗi bể là:
128 610 : 6 = 21 435( l )
Đáp số: 21 435 lít xăng1
2

3
4
CÂU HỎI PHỤ


Câu 1: ĐÚNG

hay SAI

Bạn An tính:
947565
44
47
25
06
15
0

5
189513

?

ĐÚNG

10
90
8
7
6
5
4
3
2
1


3
2

4
CÂU HỎI PHỤ


Câu 2: ĐÚNG

hay SAI

Bạn Hà tính:
125829
3
4194321
05
28
12
09
3
0
0

?

SAI

0
10
9
8
7
6
5
4
3
12


3
4
CÂU HỎI PHỤ


Câu 3: ĐÚNG

hay SAI

Bạn Hà tính:
240858
40

5
48171

08
35

?

ĐÚNG

08
3

10
90
8
7
6
5
4
3
2
1


4
CÂU HỎI PHỤ


Câu 4: ĐÚNG

hay SAI

Bạn Hoa tính:
188495
08

6
31415

24
09
35

?

ĐÚNG

5

0
10
9
8
7
6
5
4
3
12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×