Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số


Tiết:

TOÁN

Tính bằng hai cách:
a) (125 – 45) x 5
b)
42: 7 + 58 : 7


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số

a) Phép chia hết: 128472 : 6 =?

128472 6
08

21412
24
07
12
0

21412
Vậy: 128472 : 6 = ?


Toán: Chia cho số cú một chữ số

b) Phép chia có dư :
230859 : 546171
= ? (dư 4)

230 859 5
30
46171
08
35
09
4


Luyện tập
Thực hành


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số

1. Đặt tính rồi tính :
a) 278157 : 3 b)
158735 : 3
304968 :
4
475908 : 5


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số
a) 278157 3
08
92719
21
05
27
0
92719
Vậy: 278157 : 3 = ?


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số
a) 304968 4
24
76242
09
16
08
0
76242
Vậy: 304968 : 4 = ?


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số
b) 158735 3
08
52911
27
03
05
2
52911
Vậy: 158735 : 3 = ?


S.77

Toán

Chia cho số cú một chữ số
b) 475908 5
25
95181
09


40
08
3
95181
Vậy: 475908 : 5 = ?


2. Người ta đổ đều 128 610
lít xăng vào 6bể. Hỏi mỗi bể
đó có bao nhiêu lít xăng ?
Giải
Số lít xăng mỗi bể có là :
128 610 : 6 = 21 435 (lít)
Đáp số : 21 435 lít


Xem lại bài:
Chia cho số có một chữ số.
Chuẩn bị bài: Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×