Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số


Toán

Tính bằng hai cách:
(56 + 16) : 8 =

C1 (56 + 16) : 8
= 72
:8
=9

C2 (56 + 16) : 8
= 56 : 8 + 16 : 8
= 7 + 2
= 9


Toán

Chia cho số có một chữ số
Trường hợp chia hết:


128472
08
24
07
12
0

6
21 4 12

+Chia từ trái sang phải như chia
số có năm chữ số cho số có một
chữ số
+Mỗi lần chia đều thực hiện theo
ba bước: chia, nhân, trừ nhẩm


Toán

Chia cho số có một chữ số
Trường hợp chia có dư:
230859 : 5 = ?

Làm vào bảng con

230859 5
46171
30
Em có nhận xét gì về số dư ?

08
35
09
4

Số dư bao giờ cũng bé hơn số chia


Toán

Chia cho số có một chữ số
Thực hành

Làm bài cá
nhân

Bài 1 (hai dòng đầu) Đặt tính rồi tính:
a.278157 : 3

b.158735 : 3

304968 : 4

475908 : 5


Toán

Chia cho số có một chữ số
278157
08

3
92719

158735 3
08
52911
27

21

03

05
27

05

0

2
304968 4
76242
24

475908
25
09

09
16
08
0

40
08
3

5
95181


Toán

Chia cho số có một chữ số
Bài 2: Người ta đổ đều 218 610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có
bao nhiêu lít xăng ?

Tóm tắt
6 bể: 218 610l
Mỗi bể: ……l ?

Giải
Số lít xăng mỗi bể là:
218 610 : 6 = 21435 (l)
Đáp số: 21435 lít xăng


Toán

Chia cho số có một chữ số
Kết quả của biểu thức
256948 : 4 = ?

A. 64236 (dư 4)

B. 64237


Toán

Chia cho số có một chữ số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×