Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

MÔN TOÁN LỚP 4/2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ


Toán

Trò chơi: Chiếc hộp bí mật
Đặt tính và tính:
a) 40075 : 7
40075 : 7 = 5725

b) 65040 : 5
65040 : 5 = 13008

c) 1532 : 3
1532 : 3 = 510 (dư2)


Toán
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a) 128 472 : 6 = ?


128 472
08
24
07
12
0

6
2141 2

128 472 : 6 = 21 412

Chia theo thứ tự từ trái sang phải
*12 chia 6 được 2, viết 2;
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0
* Hạ 8 ; 8 chia 6 được 1, viết 1;
1 nhân 6 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2
*Hạ 4, được 24 ; 24 chia 6 được 4, viết 4;
4 nhân 6 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0
* Hạ 7 ; 7 chia 6 được 1, viết 1 ;
1 nhân 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1;
* Hạ 2, được 12 ; 12 chia 6 được 2, viết 2
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0


Toán

Chia cho số có một chữ số
a)Trường hợp chia hết:
128 472 : 6 = ?
128472
08
24
07
12
0

6
21 4 12

128472 : 6 = 21412

+Chia từ trái sang phải như chia
số có năm chữ số cho số có một
chữ số
+Mỗi lần chia đều thực hiện theo
ba bước: chia, nhân, trừ nhẩm


Toán

Chia cho số có một chữ số
b)Trường hợp chia có dư:
230 859 : 5 = ?
230859 5
46171
30
08
35
09

* Lưu ý:Trong phép chia có
dư, số dư bao giờ cũng bé
hơn số chia

4
240 859 : 5 = 46171 ( dư 4)


Toán

Chia cho số có một chữ số

Thực hành


Toán

Chia cho số có một chữ số
Đặt tính rồi tính:
278157 : 3
278157
08
21

3
92719

304968 : 4
304968 4
76242
24
09

05
27

16
08

0

0

Trò chơi: Bin


Toán

Chia cho số có một chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính
158735 : 3
475908 : 5
158735 3
08
52911

475908
25

27

09

03

40

05

08

2

3

Trò chơi: Bin

5
95181


Toán

Chia cho số có một chữ số
Bài 2: Người ta đổ đều 228 564 lít mật ong vào
7 bể chứa. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít mật
ong ?
Giải
Số lít mật ong mỗi bể chứa là:
Tóm tắt
7 bể: 228 564 lít
228 564 : 7 = 32 652 (lít)
Mỗi bể: ……lít mật ong?
Đáp số: 32 652 lít mật ong


Toán
Chia cho số có một chữ số
Bài 3(sgk/77)
Giải (Cách a)

Thực hiện phép chia

187 250 : 8 = 23 406 (dư 2)
Vậy có thể xếp được vào nhiều nhất 23 406 hộp
và còn thừa 2 cái áo
Đ
Thực hiện phép chia:
187 250 : 8 = 23 405 (dư 10)
Vậy có thể xếp được vào nhiều nhất 23 405 hộp
và còn thừa 10 cái áo S
Giải (Cách b)


Toán

Chia cho số có một chữ số

Trò chơi:
Nhìn nhanh,
Đáp đúng


Toán

Chia cho số có một chữ số

a) Kết quả của biểu thức
256948 : 4 = ?

A. 64236 (dư 4)

B. 64237


Toán

Chia cho số có một chữ số

c. Kết quả của biểu thức
425 789 : 5 = ?

A. 85 157 (dư 4)

B. 85 156 ( dư 9)


Toán

Chia cho số có một chữ số

DẶN DÒ
-Làm bài 3 trang 77 vào vở

- Chuẩn bị bài luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×