Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số


Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ

Cho hình chữ nhật có diện tích là 35 cm . Tìm chiều
dài của hình chữ nhật đó biết chiều rộng là 5 cm.
2

Cả lớp

Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
35 : 5 = 7 ( cm )
Đáp số: 7 cm

Muốn
tìmchiều
chiều
chữ
nhật
Muốn tỡm

dàidài
của của
hỡnh hình
chữ nhật
ta lấy
diệnkhi
tớchbiết
chia diện
cho
chiềuvà
rộng.
tích
chiều rộng ta làm thế nào?

Ai ?


Toán:

Phép chia phân số

a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
m
3
.
15

A

?m
7

m2
15
C

Tính chiều dài của hình chữ nhật
Để
đó.tính chiều dài của hình chữ nhật ta làm phép tính chia: 7 : 2
15 3
21
7
7
2
7
3
:
x
=
=
=
15 3
15
2
30
10
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:
7
15

:

2
3

=

7

7 10
Đáp số:
m
10

(m)

B
2 m
3
D


Toán:

Phép chia phân số

a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
m
3
.
15

A

?m
7

m2
15
C

B
2 m
3
D

Tính chiều dài của hình chữ nhật
7 Lấy
2
b/
Để
phép
chia
phân
số,phép
ta làm
Để
tínhthực
chiềuhiện
dài của
hình
chữhai
nhật
ta làm
tínhnhư
chia:sau:
đó.
:
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
15 3
21
7
7
2
7
3
:
x
=
=
=
15 3
15
2
30
10
số là phân số được tạo thành do sự
Phân số
đảo
ngược
Phân
số Phân
hai
thứ vị tríthứ
hoán đổi
giữa
tử số và mẫu số của phân số đã cho.
đảo
nhất

dụ: Tìm phân
số đảo ngược của phân số 2 và 4
ngược
7
3
3
Phân số đảo ngược của phân số 2 và 4 lần lượt là

2
7
3

7
4


Toán:

Phép chia phân số

a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
m
3
.
15

A

?m
7

m2
15
C

Tính chiều dài của hình chữ nhật
Để
đó.tính chiều dài của hình chữ nhật ta làm phép tính chia: 7 : 2
15 3
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Phân số thứ nhất là:
a
b

:

c
d

=

a , phân số thứ hai là: c ( b,c,d khác 0)
b
d
a
b

x

d
c

=

axd
bxc

B
2 m
3
D


Toán:

Phép chia phân số

a/ Ví dụ
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Luyện tập

2 4
3 9
10
Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:
;
;
;
;
3 7
5 4
7
3
7
3
4
7
Phân số đảo ngược của mỗi phân số trên lần
;
;
;
;
lượt là:
2
4
5
9
Bài 2: Tính:
10
a/

3
7

3
7

:

5
8

=
=

5

:

b/

7

8

3
7

8

x
24

35

8
5

8
7

:

4
3

=
=

8

x

7
32

21

:

3

c/

4
4

1

3

3

:

1
2

=
=

1
3

1
3
2
3

:

x

1
2
2
1


Toán: Phép chia phân số
a/ Ví dụ
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:

Bài 3: Tính:
10
a/ 2 x 5 =
21
3
7

10
21

:

5
7

=
=

b/

1
5

x

1
3

=

1

1

15

15

:

1
5

=
=

10

x

21
70
105
1
15
5
15

=

x
=

7

10

5

21

2
3

5
1
1
3

:

2
3

=

=

10

x

21
30

=

3
2
5

42
7
1 1
10
7
x
:
=
5
15 3
21
70 2
=
=
105 3


Toán: Phép chia phân số
a/ Ví dụ
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Luyện
tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
2
Bài 4:Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch
TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ®ã. 3

m23, chiÒu réng
4
Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
8 (m)
:
=
9
3
4
8
Đáp số:
m
9
2

3

m.


Toán: Phép chia phân số
a/ Ví dụ:
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:

Bài 4:
Bài tập vệ
nhà
1
Cho phân số
. Hỏi phân số đó gấp mấy1lần
2
12


Chào thân áiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×