Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số


Toán

*Kiểm tra bài
cũ: Tìm 3 của 14 ?
7

 Kết quả:

5
Tìm
7


3
14 x
7

=

6


của 49 ?

Kết quả: 49 x

5
=
7

35


:


a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 7
15
2
2
m , chiều rộng là
m. Tính chiều dài của hình
3
đó.
A
Nêu phép tính tính chiều dài
hình chữ nhật ABCD.
2
Bài
Bài toán
toán cho
hỏi biết
gì? gì?
m

7 2
:
15 3

3

C

?m

B

7
m2
15

D


Để thực hiện chia hai phân số, ta làm như sau:
Lấy phân số thứ nhất nhân với phân
số thứ hai đảo ngược.


3
Phân số
được gọi là phân số đảo ngược
2

2
của phân số .
3

Ta có:

7 2 7 3 21
: = × =
15 3 15 2 30


Bài giải:
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

7 2 21
: =
(m)
15 3 30
21
Đáp số:
m
30


:


Viết phân số đảo ngược của mỗi phân
số sau:
Phân số

Phân số đảo ngược

2
3

3
2

4
7

7
4

3
5

5
3


3 5
a/ :
7 8

3 8 24
= × =
7 5 35

8 4 32
8 3
= × =
b/ :
7 3 21
7 4

1 1
c/ :
3 2

1 2 2
= × =
3 1 3


2 5 10
a/ × =
3 7 21
10 5 10 7 70 2
=
: = × =
21 7 21 15 105 3
10 2 10 3 30 5
: = × = =
21 3 21 2 42 7


5 1 5 :1 5
a/ : =
=
6 3 6:3 2
13
11
b/
là phân số nghịch đảo của phân số
11
13
4
5 5
c / 0 : = 0× =
5
4 4

s
Đ

s


* Củng cố-Dặn dò:
Về nhà học thuộc ghi nhớ và làm các bài tập còn lại


em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×