Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

TOÁN
Lớp 4


Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ

Tìm 3

của 60

4

Tìm

2
3

của 75

3

60 x
= 45
4

75 x

7
1
5

= 50

Cả lớp

Cả lớp


Toán

Phép chia phân số
?m
a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
m
3
.
15

A

Tính chiều dài của hình chữ nhật
đó.
7

D

Chiều dài của hình chữ nhật là:

15

B
7
15

:

2
3

2
m2

3

C

m


Toán:

Phép chia phân
số
?m
A

a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
m
3
.
15

7
15

D

B
2

m2

3

C

Tính chiều dài của hình chữ nhật
7
2
7
3 (Phân số 3 Gọi là phân số đảo ngược của phân số 2 )
đó.:
=
x
15 3
15
2
3
2
Vậy: Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:
7
15

:

2
3

=

7
15

x

7
2
21
7
:
=
=
(m)
3 = 21 = 7
15 3
30
2 30
7 10
10 số:
Đáp
m
10

m


Toán

Phép chia phân
A
số có
a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
3
.
15

7

m

Tính chiều dài của hình chữ nhật
b/đó.
Để thực hiện phép chia

?m

15

B
2

m2

3

D

m

C

hai phân số, lấy phân số
thứ nhất nhân với phân số8 thứ
8 đảo
32
: 3 hai
x 4 =ngược.
Ví dụ: Thực hiện phép chia:
=
3
7
4 2 7là phân
3 số21
Ví dụ: Phân số đảo ngược của phân
số
nào?
Phân số đảo ngược của phân số

4
7

3

2

7
là phân số nào?
4


Toán

Phép chia phân số

a/ Ví dụ
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Luyện tập
3 9 10
Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:
; ;
5 4
7

Phân số

3
5
9
4
10
7

Phân số đảo ngược


Toán

Phép chia phân số

a/ Ví dụ

b/ Để thực hiện phép chia hai phân số,ta Lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Luyện tập
Bài 1:
Bài 2: Tính:
3
5
a/
:
7
8
3
7

:

5
8

=

3
7

1

c/

x

8
5

=

24

1

35

3

:

3
1
2

:

=

1
2
1
3

x

2
1

=

2
3


Toán

Phép chia phân số

a/ Ví dụ
b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Luyện tập

Bài 1:
Bài 2:

Bài 3: Tính:
a/

2
3
10

5

x

7

:

21
10
21

=

:

5

=

7
2
3

=

10
21
2
10
3
21
10
5
21
7

b/

x

7

=

5
x

3
2

70

=

105
=

30
42

2
3

=

1
5

1

x

1

3
1

:

1

7

15

=

5

15

5

1

=

:

1
3

15
1
3

=

1
5


Toán
a/ Ví dụ

Phép chia phân số

b/ Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
2
Bài 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn
diÖn tÝch
tÝch
dµi cña
cña h×nh
h×nh®ã.
®ã.
3

3
mm2 2, ,chiÒu
chiÒuréng
réng
4

mm. TÝnh
. TÝnhchiÒu
chiÒu

Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
2
3

:

Đáp số:

3
4

=
8
9

8
9
m

(m)


Tiết học đến đây là kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự. Kính chúc
các thầy cô và toàn thể các em học sinh Sức khỏe & Hạnh
phúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×