Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

LỚP DẠY : 4
TRƯỜNG TiỂU HỌC VẠN LƯƠNG 1


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1:
1

Bài 2:
2

Tìm

1
3

Tìm

1
5


của 12 .

của 20 .

Ta lấy

1
12 × = 4
3

Ta lấy

1
20 × = 4
5


BÀI 3 trang 135:
Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học
sinh nữ bằng 9 số học sinh nam. Hỏi
8
lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ ?

Giải
Số học sinh nữ của lớp 4A là:
9
16 x
= 18 ( học sinh)
8
Đáp số: 18 học sinh7 m2 ,
15

a) VÍ DỤ: Hình chữ nhật ABCD có diện tích

2
chiều rộng là
m. Tìm chiều dài của hình đó.
3
A
a=S:b
7
2
:
15
3

7 m2
S=
15

=?

D

B
2
m
3
C

?

Muốn chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

7
2
:
15
3

7

3

21
=
x
=
30
15
2

Chiều dài của hình chữ nhật là:

21
30

m


GHI NHỚ:

Muốn chia hai phân số, ta làm
như sau:
Lấy phân số thứ nhất nhân với
phân số thứ hai đảo ngược.


Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi
phân số sau:
2
3

3
2

9
4

4
9

4
7

7
4

10
7

7
10

3
5

5
3


Bài 2: Tính
a)

3
8
3
5
24
x
:
=
=
7
8
35
7
5

b)

8
4
8
3
32
:
=
x
=
7
4
21
7
3

c)

1
1
:
3
2

1

2

2
=
x
=
3
3
1


Bài 3: Tính
a)

2
5
2 x 5
10
x
=
=
3
7
21
3
7
10 7
10 : 5
70
14
=
x
=
=
=
21
21
7
21 5 105
10 3
10 : 2
30
=
x
=
=
21
3
42
21 2

5
7

2
3


Bài 4:
2 2
Một hình chữ nhật có diện tích
m , chiều
3
3
rộng là
m. Tìm chiều dài của hình đó.
4

Giải
Chiều dài của hình đó là:
2
3
:
3
4

Đáp số :

=
8
9

8
9

m

(m)


CỦNG CỐ :
- Để thực hiện phép chia 2 phân số ta làm như thế nào ?
* Để thực hiện phép chia 2 phân số, ta làm như sau :
Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược .
- Khoanh tròn ý trả lời đúng nhất :

A.
B.

C.

50
147
70
105
15
147

10 5
:
=?
21 7

Sai rồi
Đúng rồi, em rất giỏi
Sai rồi


DẶN DÒ :
- VỀ NHÀ HỌC BÀI VÀ CHUẨN BỊ BÀI SAU : “LUYỆN TẬP”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×