Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

1


CÂU 1: Phân

số đảo ngược của phân
2
số là phân số nào?
3 2: Hãy cho một phân số và2
CÂU
* Phân số đảo ngược của phân số
3
3
phân
số
đảo
ngược
của
nó?
là phân số .
2


2


:

Thứ sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Toán

3


Nêu
phépcho
tínhbiết
tínhgì?
chiều
Bài toán
Bài
toán
hỏi
gì?
dài hình chữ nhật ABCD.
a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD
7 2
7? m 2
:
có diệnAtích 15 m , chiều
rộng
B
15 3
2
là 3 m. Tính7 chiều dài của
2
2
hình chữ
đó.
m nhật
m
15
3

C

D
4


Hãy thảo luận nhóm đôi
cách thực hiện phép tính

7 2
:
15 3

5


Để thực hiện phép chia
hai phân số, ta làm như sau:
Lấy phân số thứ nhất nhân với
phân số thứ hai đảo ngược.

6


Phân số

3
được
2

gọi là phân số

2
đảo ngược của phân số
.
3

Ta có:
7 2
:
15 3

7 3
 �
15 2

21 7

=
30 10
7


Bài giải:
Chiều dài của hình chữ nhật
ABCD là:
7 2 7
: 
15 3 10

(m)

7
Đáp số:
m
10
8


:

9


Viết phân số đảo ngược
của mỗi phân số sau:
Phân số

Phân số đảo ngược

2
3

3
2

4
7

7
4

3
5

5
3
10


3 5 3 8 24
a/ :  � 
7 8 7 5 35
11


8 3 8 4 32
b/ :  � 
7 4 7 3 21

1 1
1 2 2
c/ :
 � 
3 2
3 1 3
12


RÚT THĂM
TRÚNG THƯỞNG

13


2 5 10
a/ � 
(3
đ)
21
3 7
10 5 10 7 70 2
 (3 đ)
:  � 
21 7 21 15 105 3
10 2 10 3 30 5
:  � 
 (3 đ)
21 3 21 2 42 7
14


Khi lấy tích của hai phân số chia
cho 1 phân số thì ta được
thương là phân số còn lại.

15


5 1 5 :1 5
a/ : 

6 3 6:3 2
13 là phân số nghịch đảo
b/
11 của phân số 11
13

s
Đ
16


10 7 1 7 1 6 3
S
c/ :  :  � 
5 6 2 6 2 7 7
4
5
5
d / 0 :  0� 
S
5
4
4
17


Hoàn thành các bài tập
hướng dẫn luyện tập thêm.
Chuẩn bị bài Luyện tập.
18


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×