Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


a) 320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x4)
= 320 : 10 : 4
= 32 :4
=8
320 : 40 = ………..

320
0

40
8

NHẬN XÉT: 320 : 40 = 32 : 4
Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta
có thể cùng xóa một chữ số 0
ở tận cùng của số chia và số
bò chia, rồi chia như thường.b) 320000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000 : ( 100 x32000
4)
= 32000 : 100 : 4
00
= 320 : 4
= 80
0
32000 : 400 = ………………

400

NHẬN XÉT : 32000 : 400 = 320 : 4
Khi thực hiện phép chia 32000 : 400,
ta có thể cùng xóa hai chữ số 0
ở tận cùng của số chia và số bò
chia, rồi chia như thường

80


c) Khi thực hiện phép
chia hai số có tận
cùng là các chữ số 0,
ta có thể cùng xóa
một, hai, ba, …. chữ số
0 ở tận cùng số chia
và số bò chia, rồi chia


THÖÏC HAØNH
BAØI 1: TÍNH

a) 420 : 60
= 420 : (6 x
10)
= 420 : 10 : 6
= 42 : 6
= 7
4500 : 500
= 4500 : (5 x
100)
= 4500 : 100:

b) 85000 : 500
= 85000 : ( 5 x 100
= 85000 : 100 : 5
= 170

92000 : 400
= 92000 : ( 100 x 4
= 92000 : 100 : 4
= 130


BAØI 2: TÌM X
a) X x 40 = 25600
X = 25600 : 40
X = 640


DẶN DÒ KỲ SAU:
CHIA CHO SỐ CÓ HAI
CHỮ SỐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×