Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

BÀI GIẢNG TOÁN 4


VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG

2
=
3

4

6

Nêu tính chất cơ
bản của phân số

18
=
60

3

10

12
3
=
16
4

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân
số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được
một phân số bằng phân số đã cho.
Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số
cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì
sau khi chia ta được một phân số bằng phân
số đã cho.


Thế nào là RúT GọN PHÂN Số?10
Cho
phân
số
Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số

15
và mẫu
sốtìm
bé đi
màsố
phân
mới số
vẫn10bằng
phân
đãvà
Hãy
phân
bằngsốphân
nhưng
có số
tử số
15
mẫu
số

hơn.
cho.
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số
ta có :
2 đều
Tử số và mẫu số của phân số
10 : 5

10
2
=
=
15 15 : 5
3
Vậy: 10 = 2
15

3

Tabénói:
Phân số 10sốđã
được
3 10số
hơn tử số và mẫu
của phân
15số
15
rút gọn thành2 phân
2
Hai phân số
và 10 bằng nhau.
3
15 3


RÚT GỌN PHÂN SỐ NHƯ THẾ
NÀO?

Rút gọn phân số

6
8

Nêu các bước rút gọn phân số.

Rút gọn phân số

18
24

Nêu các bước rút gọn phân số.


Rút gọn phân số

6
8

Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2,
nên: 6 6 : 2 3

88: 24
Rút gọn phân số 18
54

Phâ
n

số t
ối g
iản

Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2,
nên: 18 18 : 2
9
ni
g
i
54 54 : 2 27

t

s
9 và 27 đều chia hết cho 9,
n
â
h
9:9
1
nên: 9
P


27 27 : 9 3

Tử số và
Haimẫu
phânsốsố
này
có đặc
không
cùng
điểm
chia
hếtgìcho
giống
mộtnhau?
số tự
nhiên nào
lớn hơn 1


Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết
cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
* Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được
phân số tối giản.


Rút gọn các phân số
4:2
4
3
a)
=
=
6
:
2
6
2
12 12 : 2
6
6:2
3
=
=
=
=
8
8:2
4
4:2
2
15 15 : 5
3
=
=
25 25 : 5
5

11
11: 11
1
=
=
22
22 : 11
2
36
36 : 2 18
=
=
10
10 :2
5
75 75 : 3 25
=
=
36 36 : 3 12


Rút gọn các phân số
b) 5 = 5: 5 = 1
10
10 : 5
2

75
75 : 75
1
=
=
300
300 : 75
4

12
12 : 12 1
=
=
36
36 : 12 3

15
15: 5
3
=
=
35
35 : 5
7

9
9: 9
1
=
=
72
72 : 9
8

4
4:4
1
=
=
100 100 : 4 25


Trong các phân số 1 ; 4 ; 8 ; 30 ; 72

3

7

a) Phân số nào tối giản? Vì sao?

12

36

73

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.
Bài làm:
a) Chọn đáp án đúng nhất:
Các phân số tối giản là:

1 ; 4
3 7

1 ; 4 ; 72
3 7 73

1 ; 8 ; 72
3 12 73


b) Các phân số có thể rút gọn được là: 8 ; 30

12

Rút gọn:

8
8:4
2
=
=
12
12 : 4
3
30
30 : 6
5
=
=
36
36 : 6
6

36


Viết số thích hợp vào ô trống:

27
54
=
=
72
36

9
3
=
12
4

Các số cần điền lần lượt là:

18; 6; 4

18; 9; 4

27; 9; 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×