Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
RÚT GỌN PHÂN SỐ


Tuần 21- Tiết 101
VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG

2
=
3
Nêu tính chất cơ
bản của phân số

4

6

18
=
60


3
10

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân
số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được
một phân số bằng phân số đã cho.
Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số
cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì
sau khi chia ta được một phân số bằng phân
số đã cho.


TOÁN
Rút gọn phân số

a/ Cho phân số

10
15

.Tìm phân số bằng phân số

10
15

nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.

Ta có thể làm như sau :
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có :

10
=
15

10 : 5
15 : 5

=

2
3

.

Nhận xét :
* Tử số và mẫu số của phân số
* Hai phân số

23
Ta nói rằng : Phân số

10
15

Vậy

10
15

2
=
3

2 đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số
3
bằng nhau.
10
15

đã được rút gọn thành phân số

2
3

Có thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số
mới vẫn bằng phân số đã cho.

10
15


TOÁN
Rút gọn phân số

Ví dụ 1 :

Rút gọn phân số

6
8

.

Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên
6
8

6:2
=
8:2

=

3
4

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
3
Không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng : Phân số
4
6
Và phân số
đã được rút gọn thành phân số tối giản
8

Là phân số tối giản
3 .
4

3
4


TOÁN
Rút gọn phân số
Ví dụ 2 : Rút gọn phân số

18 .
54

Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên
18 : 2
18
9 .
=
=
27
54 : 2
54
9 và 27 đều chia hết cho 9, nên
9
27

=

9:9
27 : 9

=

1 .
3

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên
1
18
.
Vậy
=
54
3

1
3

Là phân số tối giản.


b)Cách rút gọn phân số
6
8

Ví dụ 1 : Rút gọn phân số
Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên
6

6:2

=

8

8:2

3

=

4

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
3

không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: phân số
số

6

3 .
4

đã được rút gọn thành phân số tối giản

8

18

Ví dụ 2 : Rút gọn phân số
18

54
9
27

=
=

18 : 2
54 : 2
9:9
27 : 9

=
=

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên
Vậy:

18

54

=

1

3

4

54

Ta thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên

9 và 27 đều chia hết cho 9, nên

là phân số tối giản và phân

9
27
1
3

1
3

là phân số tối giản.

3
4


TOÁN
Rút gọn phân số

Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :
•Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
•Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.TOÁN
Rút gọn phân số
BÀI TẬP
1/ Rút gọn các phân số :

4 12 15 11 36 75 .
;
a/
;
;
;
;
6
8 25 22 10
36
4
6

=

4:2
2
=
6:2
3

11 : 11
11
1
=
=
22
22 : 11
2

12 : 4
12
=
8
8:4

3
=
2

36 : 2
36
=
10 : 2
10

18
=
5

15 : 5
15
=
25
25 : 5

3
=
5

75 : 3
75
=
36 : 3
36

25
=
12


TOÁN
Rút gọn phân số

2/ Trong các phân số :

1
4
8
30 ; 72
:
;
;
;
3
7
12 36 73
a/ Phân số nào tối giản ? Vì sao ?
b/ Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó.


TOÁN
Rút gọn phân số
1
4 1 8 4 30 8; 7230 ; 72
2/ Trong
các phân
số số : ;
a/ Trong
các phân
;
; ; ; ;
3
7 3 12 7 36 12 73 36
73
b/ Phân số nào
rút4gọn được
? Hãy rút gọn phân số đó.
1
72
Phân số :
;
Là phân số tối giản
;
3số rút7gọn được
73 : 8
30
Các
phân
Vì : Tử số và mẫu số của từng phân
;
số này không cùng chia hết cho số
12
36
tự nhiên nào lớn hơn 1.
30 : 6
5
30
8 :4
2 ;
8
=
=
=
=
6
36 : 6
36
12 : 4
3
12


Toán:

RÚT GỌN PHÂN SỐ
Muốn rót gän ph©n sè ta cÇn ph¶i lµm
g× ?


TOÁN
Rút gọn phân số

Ghi nhớ:
Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :
•Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
•Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


Tiết học đã kết thúc,
xin cảm ơn
quý thầy cô giáoHẸN GẶP LẠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×