Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 1: RÚT GỌN PHÂN SỐ


các hoạt động:
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Thực hành
Củng cố
Dặn dò


kiểm tra bài cũ


Viết số thích hợp vào ô trống:
6
15

6 :
=

15 :

6
15

6 : 3
=
15 : 3

=

=

2
5

2
5

48
48 : 8
=
16
16 :

48 :
48
=
16 :
16

8
8

=

=

6
2


Toán
Rút gọn phân số
a/ Cho phân số

10
15

.Tìm phân số bằng phân số

10
15

nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.

Ta có thể làm như sau :
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có :

10
=
15

10 : 5
15 : 5

=

2
3

.

Nhận xét :
* Tử số và mẫu số của phân số
* Hai phân số

23
Ta nói rằng : Phân số

10
15

Vậy

10
15

2
=
3

2 đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số
3
bằng nhau.
10
15

đã được rút gọn thành phân số

2
3

Có thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số
mới vẫn bằng phân số đã cho.

10
15


Toán
Rút gọn phân số

Ví dụ 1 :

Rút gọn phân số

6
8

.

6
8

6:2
=
8:2

=

3
4

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
3
Không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng : Phân số
4
6
hết
cho
2,
nên
Và phân số
đã được rút gọn thành phân số tối giản
8

Là phân số tối giản
3 .
4

3
4


Toán
Rút gọn phân số
Ví dụ 2 : Rút gọn phân số

18 .
54

Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên
18 : 2
18
9 .
=
=
27
54 : 2
54
9 và 27 đều chia hết cho 9, nên
9
27

=

9:9
27 : 9

=

1 .
3

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên
1
18
.
Vậy
=
54
3

1
3

Là phân số tối giản.


b)Cách rút gọn phân số
6
8

Ví dụ 1 : Rút gọn phân số
Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên
6

6:2

=

8

8:2

3

=

4

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
3

không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: phân số
số

6

3 .
4

đã được rút gọn thành phân số tối giản

8

18

Ví dụ 2 : Rút gọn phân số
18

54
9
27

=
=

18 : 2
54 : 2
9:9
27 : 9

=
=

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên
Vậy:

18

54

=

1

3

4

54

Ta thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên

9 và 27 đều chia hết cho 9, nên

là phân số tối giản và phân

9
27
1
3

1
3

là phân số tối giản.

3
4


Toán
Rút gọn phân số

b/ Cách rút gọn phân số
Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :
•Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
•Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.TOÁN
Rút gọn phân số
BÀI TẬP
1/ Rút gọn các phân số :

4 12 15 11 36 75 .
;
a/
;
;
;
;
6
8 25 22 10
36
4
6

=

4:2
2
=
6:2
3

11 : 11
11
1
=
=
22
22 : 11
2

12 : 4
12
=
8
8:4

3
=
2

36 : 2
36
=
10 : 2
10

18
=
5

15 : 5
15
=
25
25 : 5

3
=
5

75 : 3
75
=
36 : 3
36

25
=
12


TOÁN
Rút gọn phân số
15
5
12 9
75
4
;
;
;
b/
;
;
10 36 72 300 35 100
1
75 : 75
75
5 :5
1
5
=
=
=
=
4
300 : 75
300
10
10 : 5
2
1
4
8
30 ; 72
2/ Trong các phân số :
: 15 : 5
3
1 3 ; 7 ; 12 ; 36 15
12 12 : 12
=
73 =
=
=
7
35 : 5
35
a/ Phân36
số nào
: 12tối giản
3 ? Vì sao ?
36
4 :4
=
100 : 4
100

b/9 Phân số
4
1 được ? Hãy rút gọn phân số đó.
9 nào
: 9 rút gọn

72

=

72 : 9

=

8

1
=
25


TOÁN
Rút gọn phân số
1
4 1 8 4 30 8; 7230 ; 72
2/ Trong
các phân
số số : ;
a/ Trong
các phân
;
; ; ; ;
3
7 3 12 7 36 12 73 36
73
b/ Phân số nào
rút4gọn được
? Hãy rút gọn phân số đó.
1
72
Phân số :
;
Là phân số tối giản
;
3số rút7gọn được
73 : 8
30
Các
phân
Vì : Tử số và mẫu số của từng phân
;
số này không cùng chia hết cho số
12
36
tự nhiên nào lớn hơn 1.
30 : 6
5
30
8 :4
2 ;
8
=
=
=
=
6
36 : 6
36
12 : 4
3
12Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013
Toán:

RÚT GỌN PHÂN SỐ
Muốn rót gän ph©n sè ta cÇn ph¶i lµm
g×:


Thứ
Thứ hai
haingày
ngày 21
21 tháng
tháng11 năm
năm2013
2013
Toán:
Toán:

RÚT
RÚTGỌN
GỌNPHÂN
PHÂNSỐ
SỐ

3/ Viết số thích hợp vào ô trống :

54
72

=

27

36

=

9
12

=

3

4Tiết học đã kết thúc,
xin cảm ơn
quý thầy cô giáo
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×