Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
LỚP 4

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ


KIỂM TRA BÀI CŨ :
Tính:

11
5

-

4
3

=

13
15


3
5

+

9
8

=

69
40


Toán
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ


Toán:
Phép nhân phân số
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều
4

2
dài
m và chiều rộng
m.
3
5
Để tính diện tích hình chữ nhật
trên ta thực hiện phép tính:

4
5

x

2
3


Toán:
Phép nhân phân số

1m

Hình vuông có diện tích bằng 1m2

1m

Chia hình vuông thành 15 ô, mỗi ô có diện

1
tích bằng 15 m2

Hình chữ nhật (Phần tô màu) chiếm 8 ô

2 m
3

8
Do đó diện tích hình chữ nhật là:
m2
15
Ta thực hiện phép nhân:

4 2
x
5 3

4
5

m


1m

2
8
4
X
=?
3 15
5

1m
2 m
3

Ta thực hiện phép nhân như sau:
4 2  4x 2  8
x
5 3
5 x3
15

4
5

m

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số,
mẫu số nhân với mẫu số.


Toán:
Phép nhân phân số
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với
tử số, mẫu số nhân với mẫu số.


Toán:
Phép nhân phân số
1. Tính:
4 6 4 6 24
 
a)

5 7 5 7 35

1 8 18 8

c)  
2 3 2 3 6

2 1 2 1 2
 

9 2 9 2 18

11
1
1 1

d)  
8 7 8 7 56

b)


• Toán:
3

6
m và
7

Một hình chữ nhật có chiều dài

3
chiều rộng m . Tính diện tích hình chữ
5

nhật đó.
Tóm tắt
Chiều dài :
Chiều rộng:
Diện tích

Bài giải

6
7

m

3
5

Diện tích hình chữ nhật đó là:
m

: …? m 2

18
2
6 x 3

(m )
35
7
5
Đáp số:

18
35

m

2


TRÒ CHƠI

3
5
X
4
7

+

15
28


TRÒ CHƠI

5
3
X
3
2

+
15
6DẶN DÒ
Làm bài tập 2
Chuẩn bị bài : Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×