Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 4
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Tính:

2 4 10 12 22
   
3 5 15 15 15

2. Tìm x:
25
5
 x
3
6
25 5 50 5
x   

3 6
6 6
45 15
x 
6
2


Toán:

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4 m và chiều rộng 2 m?
S = 4 x 2 = 8 m2
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài

4
5

m và chiều rộng

4
2
S  X ? m 2
5
3

m?

2
3


Toán:
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ
1.Ví dụ:
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài

4
5

m và chiều rộng

a/ Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta
23
4
phải thực hiện phép nhân:
x
5
b/ Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ bên.
- Hình vuông có diện tích bằng 1mvà2
1m2
gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích bằng
15
- Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô.
Do đó diện tích hình chữ nhật bằng

1m
2
m
3
4
m
5

15
= 8

2
3

1m

m82.

c/ Ta thực hiện phép nhân như sau:
4 x2 = 4x2
5 3
5x3

m?


Toán:
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ
Muốn nhân hai phân số với nhau ta làm như thế nào?
2. Quy tắc:
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số,
mẫu số nhân với mẫu số.


Toán:
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ

LUYỆN TẬP
Bài 1.Tính:
a)

4 x 6 = 4 x 6 = 24
35
5x7
5 7

b) 2 x 1 = 2 x 1 = 2 = 1
18
9x2
9 2
9
c) 1 x 8 = 1 x 8 = 8 = 4
3
2
x
3
6
2 3
d) 1 x 1 = 1 x 1 = 1
8x7
56
8 7


Toán:
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ

LUYỆN TẬP
Bài 1.Tính:
Bài 2. Rút gọn rồi tính:

a) 2 x 7 =
6 5
b) 11 x 5
9
10
c) 3 x 6 = 1
3
9 8

1 x 7
= 1x7 = 7
3
5
15
3x5
11
1
= 11 x 1 = 18
= 11 x
2
9x2
9
x 3 = 1x3 = 3 = 1
4
3x4
12
4


Toán:
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ

LUYỆN TẬP
Bài 1.Tính:
Bài 2. Rút gọn rồi tính:
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài
tích hình chữ nhật đó.
Tóm tắt

6
m và chiều rộng
7

3
m. Tính diện
5

Bài giải

Chiều dài:

6
m
7

Chiều rộng :

3
m
5

Diện tích hình chữ nhật: ….? m2

Diện tích hình chữ nhật là:
6 x3
7 5

2
= 18 (m )
35

Đáp số:

18 m2
35


10
8765432109

Toán:

Ai nhanh - Ai đúng ?
Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống.

3
3
3
5 

4
4 5 20

S

3
3 5 15
5 

Đ
4
4
4


Toán:

Muốn nhân hai phân số với nhau ta làm như
thế nào?

Về nhà chuẩn bị bài : LUYỆN TẬP
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×