Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 4 – TUẦN 25
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ


Bài cũ
Bài 1: Tính

+

2
3

4
5

7
3

-


5
6


2 4 10 12 22
+ = + =
3 5 15 15 15
7 5 14 5 9 3
− = − = =
3 6 6 6 6 2


Bài 5:

2
Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có
5
số học sinh học Tiếng Anh và 3 số học
7
sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin
học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần
tổng số học sinh cả lớp


Bài giải
Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh
chiếm số phần là:

2 3 29
+ =
5 7 35

(tổng số học sinh)

29
Đáp số:
Tổng số học sinh
35


Toán

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Bài toán

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài
4
2

m và chiều rộng la ø m ?
5

3


Toán

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm
thế nào?


Toán

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm
thế nào?
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng.


Toán
Hãy viết phép tính để tính diện tích của hình chữ
nhật trên.

4
5

2
X

3


Phép nhân phân số

Toán

1m

1m


Toán

Phép nhân phân số
1m

1m


Toán

Phép nhân phân số
1m

1m


Phép nhân phân số

Toán

1m

2
3

1m
m

4
5

m


Toán

Phép nhân phân số

4
5

2
X

3

=

8
15

4x2

=

8

5x3

=

15


Toán

Phép nhân phân số

4

2
X

4
x
2
GHI
NHỚ:
GHI NHỚ:

=

8

5 nhân
Muốn
nhân 3
hai phân
phân số,
số, ta
ta lấy
lấy tử
tử
số3nhân
nhân
với
Muốn
hai
với
= 15
5 xsố
tử số,mẫu
số,mẫu số
số nhân
nhân với
với mẫu
mẫu số.
số.
tử


Toán

Phép nhân phân số


Phép nhân phân số

Toán

Kết quả nào đúng - 1 ?
4
5

6
X

4+ 6
A.

5 +7

10
=

4X6
C.

5X7

7

12

=?

B.

35

5

=

4X6

24
=

24

4X6

D.

5X5

5

24
=

20


Phép nhân phân số

Toán

Kết quả nào đúng - 1 ?
4
5

6
X

4+ 6
A.

5 +7

10
=

4X6
C.

5X7

7

12

=?

B.

35

5

=

4X6

24
=

24

4X6

D.

5X5

5

24
=

20


Toán

Phép nhân phân số

Kết quả nào đúng - 1 ?
2
9

1
X

2x1
A.

9x 2

2
=

2+1
C.

9+2

2

18

=?

B.

11

9

=

2X1

3
=

2

2X1

D.

2X2

9

2
=

4


Toán

Phép nhân phân số

Kết quả nào đúng - 1 ?
2
9

1
X

2x1
A.

9x 2

2
=

2+1
C.

9+2

2

18

=?

B.

11

9

=

2X1

3
=

2

2X1

D.

2X2

9

2
=

4


Thứ tö ngày 4 tháng 3 năm 2009

Toán

Phép nhân phân số

Kết quả nào đúng - 1 ?
1
2

8
X

1x8
A.

B.

2x2

8
=

1X8
3

3

=?

C.

4

3

2x3

=

6

1+8

8
=

8

1X8

D.

2+3

9
=

5


Phép nhân phân số

Toán

Kết quả nào đúng - 1 ?
1
8

1
X

1+ 1
A.

8 +7

2
=

1X1
C.

8X7

7

15

=?

B.

56

7

=

1X1

1
=

1

1X1

D.

8X8

7

1
=

64


Phép nhân phân số

Toán

Kết quả nào đúng - 1 ?
3

2

X

2X3
A.

2 X 20

2 X 20

3

6
=

2
C.

20

40

=

2
=

40

20

=?

2X3
B.

20

=

2X3

1
=

20

D.

20

3

6
20

=

1

5
=

20

10

=

4


Toán

Phép nhân phân số

Bài 2:

Rút gọn rồi tính

2
7
a)
×
6
5

11
5
×
b) 9 10

2 7 1 7 1× 7 7
=
a) × = × =
6 5 3 5 3 × 5 15

3
6
×
c) 9
8

11 5 11 1
11
11
=
b) × = × =
9 10 9 2 9 × 2 18

3 6 1 3 1× 3
3 1
c) × = × =
=
=
9 8 3 4 3 × 4 12 4


Phép nhân phân số

Toán
Bài 3:

6
Một hình chữ nhật có chiều dài m
7
3
Và chiều rộng m .Tính diện tích hình

5

chữ nhật đó ?
Tóm tắt:
Chiều dài : 6 m
73
Chiều rộng:
m

5

Diện tích :…….m2 ?

Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
6 3 18
× =
m2
7 5 35
18 2
Đáp số:
m

35


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×