Tải bản đầy đủ

Bia ngoai bia trong

PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ

QUẢNG BÌNH – 2013PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT

Họ và tên

Chức vụ


Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Hà a
Từ Thị Hồng Thanh
Võ Văn Cường
Võ Thị Bích Diệp
Trần Thị Mai Lý

Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
TT tổ KHTN
P.TT tổ KHTN
TT tổ KHXH
PTT tổ KHXH
TT tổ Hóa Sinh
P.TT tổ Hóa Sinh
TPT
NV TV

Chủ tịch HĐ
P. Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

QUẢNG BÌNH - 2013

Chữ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×