Tải bản đầy đủ

Ke hoach theo TT 42 THCS hong thuy

TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Số:01/KH - HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thủy, ngày 09 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI.
1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT để xác
định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực
hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường (trung tâm);
để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo
dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường (trung tâm) đạt tiêu
chuẩn chất lượng giáo dục;
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường (trung tâm) theo
các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Yêu cầu:

a) Khách quan và trung thực;
b) Công khai và minh bạch;
c) Số liệu chính xác và đạt tiến độ thời gian.
II. NỘI DUNG.
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá:
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ – HT ngày
06/8/2013 của Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thủy. Hội đồng gồm có:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Họ và tên
Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Hà a
Từ Thị Hồng Thanh
Võ Văn Cường
Võ Thị Bích Diệp
Trần Thị Mai Lý

Chức vụ
Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH
Tổ phó tổ KHXH
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh
Tổ phó tổ Hóa Sinh
TPT
NV TV

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ


b) Nhóm thư ký
TT
Họ và tên
1 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung
2 Lê Văn Viễn
3 Võ Văn Cường
c) Các nhóm công tác
TT
Họ tên

Nhóm
1
(10 tiêu
chí)

Nhóm
2
(5 tiêu
chí)

Nhóm
3
(6 tiêu
chí)

Nhóm
4
(3 tiêu
chí)

Chức vụ
NVVP
GV Toán - tin
GV Công Nghệ
CV

Nhiệm vụ
Uỷ viên HĐ (NT)
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Nhiệm vụ

1. Lê Văn San

N Trưởng

Thu thập MC, viết tiêu chí 1,
Điều hành nhóm 1

2. Lê Văn Viễn
3. Hoang Thị Mùi
4. Ngô Thị Nhàn
5. Bùi Thị Tâm Nhung
6. Phạm Minh Hậu
7. Hoang Thế Quang
8. Nguyễn Thị Vân Anh
9. Đào Thị Thu Thương
10. Nguyễn Thị Hà a
11. Võ Thị Bích Diệp

Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thu thập MC, viết tiêu chí 2
Thu thập MC, viết tiêu chí 3
Thu thập MC tiêu chí 4
Thu thập MC, viết tiêu chí 9
Thu thập MC, viết tiêu chí 5
Thu thập MC, viết tiêu chí 6
Thu thập MC, viết tiêu chí 8
Thu thập MC, viết tiêu chí 10
Thu thập MC, viết tiêu chí 4
Thu thập MC, viết tiêu chí 7

1. Nguyễn Thị T Nhung

N Trưởng

Thu thập MC, viết tiêu chí 1,2
Điều hành nhóm 2

2. Phạm Thị Hồng Phượng
3. Lê Thị Tình (a)
4. Nguyễn Văn Việt

Thành viên
Thành viên
Thành viên

1. Từ Thị Hồng Thanh

N Trưởng

2. Trần thị Xuân Hiền
3. Trần Thị Mai Lý
4. Nguyễn Thị Nguyệt
5. Nguyễn Thị Liên

Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

1. Nguyễn Thị Thủy

N Trưởng

Thu thập MC, viết tiêu chí 1
Điều hành nhóm 4

2. Phan Thị Ninh
3. Đỗ Thị Lan Hương
4. Nguyễn Thị Hương

Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thu thập MC, viết tiêu chí 2
Thu thập MC, viết tiêu chí 3
Thu thập MC

Trang 2

Thu thập MC, viết tiêu chí 3
Thu thập MC, viết tiêu chí 4
Thu thập MC, viết tiêu chí 5
Thu thập MC, viết tiêu chí 1,2
Điều hành nhóm 3
Thu thập MC, viết tiêu chí 3
Thu thập MC, viết tiêu chí 4
Thu thập MC, viết tiêu chí 5
Thu thập MC, viết tiêu chí 6


1. Lê Đình Lý

N Trưởng

Thu thập MC, viết tiêu chí 1,4
Điều hành nhóm 5

2. Võ Văn Cường
3. Nguyễn Văn Lợi
Nhóm 4. Nguyễn Thị Hà (b)
5. Lê Thị Tình (b)
5
6. Lê Thị H Lý
(12 tiêu
7. Nguyễn Đức Dũng
chí)
8. Nguyễn Thị Xuyến
9. Nguyễn Thị Hương
10. Phạm Thị Duyên

Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 3
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 2
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 5
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 10
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 6
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 8
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 11
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 7
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 9
11. Nguyễn Thị Ngọc Hân
Thành viên Thu thập MC, viết tiêu chí 12
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian:
Thực hiện từ tuần thứ 2 (từ 03/9/2013 đến 08/9/2013).
b) Thành phần:
Toàn thể hội đồng sư phạm do đc Võ Thành Đồng - CT Hội đồng triển

khai.
Đc Lê Đình Lý - P. CT Hội đồng trình bày nội dung tập huấn.
c) Nội dung:
Thông qua thông tư 42/2012/TT-BGDĐT về đánh giá cơ sở giáo dục và
công văn số 8987/BGDĐT KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá
ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hướng dẫn CBGV thu thập thông tin minh chứng.
Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí.
Giải quyết các thắc mắc, vướng mắc của các thành viên.
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
Thời
Tiêu
Các hoạt động cần huy động
Ghi
Tiêu chí
điểm huy
chuẩn
nguồn lực
chú
động
Tiêu
Tchí 1
- Tập hợp các văn bản của BGD,
Tháng
chuẩn 1
các công văn hướng dẫn của các
9/2013
đến
đoàn thể cấp trên , rà soát các biên
Tchí 10
bản đánh giá xếp loại quản lý, các tổ
chức đoàn thế nhà trường, KH HĐ
tổ CM, KH chiến lược nhà trường,
quy chế dân chủ, QLHC, thực hiện
các PT thi đua, QL hồ sơ trường,
QL DH thêm,
- Các nguồn lực cần được huy động:
Trang 3


Tiêu
chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động
nguồn lực

Thời
điểm huy
động

BGH nhà trường, các trưởng đoàn
thể, tổ VP và các cơ quan cấp trên

Tiêu
chuẩn 2

Tiêu
chuẩn 3

Tiêu
chuẩn 4

Tiêu
chuẩn 5

Tchí 1 đến
Tchí 5

Tchí 1 đến
Tchí 6

Tchí 1 đến
Tchí 3

Tchí 1 đến
Tchí 12

- Thu thập các hồ sơ văn bằng CC
CB, GV,NV chất lượng đội ngũ, Hồ
sơ tuyển sinh.
- Tập hợp các biên bản đánh giá
xếp loại quản lý, các công văn
hướng dẫn của các đoàn thể cấp
trên.
- Tập hợp danh sách HS hàng năm
- Các nguồn lực cần được huy động:
BGH Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn, Tổ
PT Đội, tổ trưởng, nhân viên, thanh
tra nhân dân, cơ quan cấp trên.
NVVP
Thu thập các văn bản quy định về
tài chính, CSVC tập hợp chứng từ
quyết toán; Hồ sơ quản lý CSVC,
tài sản nhà trường, thư viện, thiết bị
giáo dục, CNTT… trong 5 năm. Đối
chiếu đánh giá…
- Các nguồn lực cần được huy động:
Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách
CSVC, Kế toán, cán bộ phụ trách
thư viện, thủ quỹ
Hồ sơ ban đại diện cha mẹ học sinh,
các biên bản công khai tài chính
hội, trường; công tác GDTT, LS,
VH.
- Các nguồn lực cần được huy động:
Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ
chức xã hội trong và ngoài nhà
trường.chi đoàn, tổ KHXH, TPT, kế
toán
Tập hợp các kế hoạch chỉ đạo về
công tác chuyên môn năm tháng
tuần, dạy thêm học thêm, hoạt động
ngoài giờ lên lớp, các phong trào,
Trang 4

Tháng
9/2013

Tháng
9/2013

Tháng
9/2013

Tháng
9/2013

Ghi
chú


Tiêu
chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động
nguồn lực

Thời
điểm huy
động

Ghi
chú

nhiệm vụ, chủ đề năm học Các sơ
tổng kết, các CĐ đổi mới PP,
UDCTT, Hồ sơ PC (5 năm), BD
HSG, Y kém, chương trình DH, ND
GD địa phương, HĐ VH, TDTT,
GD KNS, VSMT, Dạy nghề PT, Các
văn bản hướng dẫn về xếp loại hạnh
kiểm học lực của học sinh; sổ điểm
lớp; học bạ, kết quả tổng hợp đánh
giá xếp loại HK, HL hàng năm-.
- Các nguồn lực cần được huy động:
BGH, tổ trưởng, GVCN, GVchuyên
biệt…tổ văn phòng
4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
(Phụ lục kèm theo)
5. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện tự đánh giá trong 12 tuần:
Thời gian
Hoạt động
Tuần 1
- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch
TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
Từ ngày 26/8/2013
đến ngày 01/9/2013
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh
Tuần 2
giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung
tâm)
Từ ngày 02/9/2013
đến ngày 08/9/2013 - Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên của trường (trung tâm)
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
Tuần 3 - 4
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu
chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng
Từ ngày 09/9/2013
đến ngày 22/9/2013 - Mã hoá các minh chứng thu được
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng
Tuần 5 - 6
thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ
Từ ngày 23/9/2013
sung
đến ngày 06/10/2013
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của
từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG
Tuần 7
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá
tiêu chí
Trang 5


Từ ngày 07/10/2013
đến ngày 13/10/2013
Tuần 8
Từ ngày 14/10/2013
đến ngày 20/10/2013

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo
TĐG

Tuần 9
Từ ngày 21/10/2013
đến ngày 27/10/2013

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa
chữa
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và
thu thập các ý kiến đóng góp
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 10
Từ ngày 28/10/2013
đến ngày 03/11/2013
Tuần 11
Từ ngày 04/11/2013
đến ngày 10/11/2013
Tuần 12
Từ ngày 11/11/2013
đến ngày 17/11/2013

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ
trường.
- Nộp báo cáo TĐG
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS Hồng Thủy
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm thông tư số 42/2012/TT –
BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012
1. Phân công trách nhiệm cá nhân và nhóm:
a. Chủ tịch hội đồng:
Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng.
Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng, phê duyệt kế hoạch và
báo cáo tự đánh giá.
Tổ chức tập huấn cho từng thành viên trong hội đồng và các nhóm công
tác.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Chỉ đạo quá trình thu thập thông tin minh chứng
Cùng với chủ tịch và nhóm thư ký thẩm định các tiêu chí tiêu chuẩn để viết
báo cáo tự đánh giá.
b. Nhóm thư ký:
- Chỉnh sửa phiếu đánh giá các tiêu chí và tổng hợp theo từng tiêu chuẩn.
- Giúp chủ tịch thẩm định các tiêu chí, tiêu chuẩn và viết báo cáo tự đánh
giá.
Trang 6


- Sắp xếp các thông tin, minh chứng của các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn
để lưu giữ.
c. Nhóm công tác:
Thực hiện thu thập minh chứng từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2012
- 2013.
Thực hiện viết phiếu đánh giá tiêu chi riêng từng cá nhân sau đó nhóm
trưởng tổng hợp.
2. Thu thập và xữ lý thông tin minh chứng.
a. Cơ sở thu thập thông tin, minh chứng:
Căn cứ vào nội dung các tiêu chí của từng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục được phân công, các thành viên của Hội đồng tự đánh giá có thể thu thập
thông tin, minh chứng qua:
+ Hồ sơ lưu trữ của nhà trường và các cơ quan có liên quan.
+ Tiến hành khảo sát điều tra phòng vấn những người có liên quan.
+ Quan sát trực tiếp các hoạt giáo dục của nhà trường
b. Xử lý phân tích các thông tin, minh chứng:
Các thông tin, minh chứng sau khi được thu thập cần được phân tích, xử lý
đảm bảo tính chính xác làm căn cứ, minh họa cho các nhận định trong báo cáo tự
đánh giá.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

- Phòng GD-ĐT Lệ Thủy (để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Lưu VP

Trang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×