Tải bản đầy đủ

Bao cao 2009 2010

Phòng GD-ĐT lệ thủy
nam

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

Trờng THCS hồng thủy

phúc

Kế hoạch ôn tập lớp 9 thi vào thpt
Năm học 2009 - 2010

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của Bộ GD-ĐT và của
Sở GD-ĐT.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của bậc học THCS năm học 2009-2010.
- Căn cứ vào CV số 775/2000 và QĐ 15/BGD/2000.
- Căn cứ vào nhu cầu của hội phụ huynh xã Hồng Thủy về việc dạy
ôn tập cho HS lớp 9.

- Căn cứ vào công văn số 38/BGD - ĐT về dạy thêm và học thêm
của Bộ GD-ĐT
- Căn cứ vào công văn số 10/CV - UB của UB ND tỉnh Quảng
Bình về dạy thêm và học thêm.
II. Đặc điểm tình hình trong năm học 2009-2010.
1- Thuận lợi:
Trong năm học2009 - 2010 Trờng THCS Hồng Thủy có những
thuận lợi sau đây:
- Nhà trờng đợc sự quan tâm rất lớn của chi bộ Đảng, chính
quyền địa phơng và đã chú trọng đầu t vào sự nghiệp giáo dục,
cùng với nhà trờng rút kinh nghiệm và chỉ đạo tốt hơn cho công tác
ôn tập lớp 9 thi tuyển sinh vào THPT.
- Sự quan tâm lo lắng, giúp đỡ của phụ huynh học sinh ở lớp cuối
cấp.
- Đa số HS Hồng Thủy đều là ngoan, có t chất trong học tập, có
phong cách và thái độ học tập đúng đắn.
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn ôn tập lớp 9 đều có năng
lực đảm nhận tốt các phần hành mà nhà trờng phân công.
- BGH nhà trờng đã quan tâm đến vấn đề tuyển sinh vào THPT.
Đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sâu sát nội dung, chơng trình,
phân công hợp lý, lợng hoá thời gian bồi dỡng để việc nâng cao chất
lợng các môn thi đạt hiệu quả.
- Đợc sự thống nhất cao trong chủ trơng ôn tập học sinh lớp 9 từ
lãnh đạo địa phơng, Ban đại diện hội CMHS và toàn thể giáo viên,
nên có quyết tâm rất lớn.

-1-


- Đặc biệt trong phong trào XHH giáo dục xã Hồng Thủy hiện nay
đã trỡ thành một phong trào sâu rộng trong toàn dân. Việc có nhu
cầu học tập, học lên THPT của đa số phụ huynh trở thành một đòi
hỏi bức thiết, nên rất thuận lợi cho việc làm chất lợng dạy và học.
2- Khó khăn:
- Đời sống của nhân dân xã Hồng Thủy còn gặp rất nhiều khó
khăn hộ nghèo còn 30%. Do đó việc đầu t cho con em học tập còn
hạn chế.
- Một bộ phận nhỏ phụ huynh học sinh nhận thức cha cao, còn cho
rằng việc học tập của học sinh là nhiệm vụ của nhà trờng, nên rất
khó khăn trong việc triển khai phụ đạo, ôn tập cho học sinh lớp 9.
Vị thứ về chất lợng tuyển sinh hàng năm còn thấp so với các trờng
trong huyện.
- Chất lợng tuyển sinh vào THPT của Hồng Thủy qua các năm
không ổn định. Nhà trờng cha có biện pháp hữu hiệu để duy trì
chất lợng tuyển sinh qua hàng năm.
- Một số học sinh bị hỏng kiến thức từ các lớp trớc, nên việc tiếp
thu chơng trình của lớp 9 rất bất cập.
III. Kế hoạch ôn tập.
1- Thời gian ôn tập:
Từ ngày 01/11/2009 đến ngày 20/ 06/ 2010 (dạy các môn Ngữ
văn, Toán và môn thứ ba )
Lịch dạy theo TKB từng buổi suốt thời gian ôn tập (có lịch kèm
theo)
2- Phân công ôn tập:
a)Môn Toán
1- Lê Văn Viễn
9 A,E
2- Lê Thị Sành
9 B,C
4- Nguyễn Kỳ
9D
Công
b)Môn Văn-TV
1- Nguyễn Thị
9D
Hơng
2- Lê Thị Hoa
9 C,D
3-Nguyễn
Thị
9 E,B
Lan
c) Phân công chỉ đạo:
1-Võ Thành Đồng
Phụ trách chung.
3-Lê Đình Lý
Chỉ đạo chuyên môn
d) Định lợng số tiết toàn đợt ôn tập:
Văn, Toán: 120 tiết
Môn thứ ba: 90 tiết.
-2-


3- Kế hoạch kinh phí
a- Dự thu:
-Một buổi học, học sinh nộp: 4000 đồng.
-Tổng số buổi học:
80 buổi
-Tổng số tiền cả đợt học :
4000 đồng x 80 buổi = 320.000
đồng/em.
-Tổng số tiền học sinh nộp (Dự kiến): 320.000 x 170 h/s =
54.400.000 đồng
b- Dự chi:
- Trả giáo viên đứng lớp và Quản lý: 70%
= 38.080.000
đồng
- Miển, giảm, thù lao cho ngời thu: 3%
=
1.632.000
đồng
- CSVC, điện, nớc: 15%
=
8.160.000
đồng
- Chi lệ phí quản lý nộp phòng GD: 3%
= 1.632.000
đồng
- Chi Khác (Văn phòng phẩm, đơn, lệ phí )7%
=
3.808.000
đồng
- Tổng chi:
4- Chỉ tiêu phấn đấu :
Đỗ vào THPT đạt 80%
5- Kế hoạch chỉ đạo từng giai đoạn:
+ Lập kế hoạch tổng thể: Ngày 15 tháng 9 năm 2009 (Hiệu trởng).
+ Triển khai thống nhất trong BGH và hội nghị cốt cán.
+ Đa vào kế hoạch hội nghị CB- GV đầu năm học.
+ Thông qua hội nghị BCH hội CMHS.
+ Thông qua HĐGD xã.
+ Họp phụ huynh lớp 9 tháng 11 năm 2009 (GVCN): GVCN và chi
hội trởng hội CMHS 6 lớp 9 điều hành.
+ Thông qua biên bản thống nhất. (có biên bản thảo luận,góp
ý,đề xuất)
Lên nội dung chơng trình, kế hoạch dạy các môn: ngày
01/10/2009
Thực hiện kế hoạch dạy ôn tập:
Giai đoạn 1: từ 01/11/2009 đến 30/2/2010:
16 tuần x 1 buổi = 16 buổi. (32 tiết/môn)
(Dạy Văn , Toán)
Giai đoạn 2: từ 01/3/2009 đến 08/5/2010 :
10 tuần x 3 buổi = 30 buổi. (60 tiết/môn)
(Dạy Văn , Toán)
Giai đoạn 3: từ 9/ 5 /2010 đến 20/6/2010:
-3-


6 tuần x 6 buổi = 36 buổi. (Toán - Văn : 28 tiết; Môn thứ 3:
90 tiết)
(Dạy Văn , Toán, môn thứ 3)
Tổng cộng: 82 buổi:
+ Kiểm tra khảo sát: 2 buổi
+ Thực dạy: 80buổi.
- Kiểm tra chất lợng vào các ngày:
+Lần 1 :
26/ 4/ 2010
+Lần 2 :
16/ 6/ 2010
6- Các giải pháp chỉ đạo :
-Ban giám hiệu nhà trờng trực tiếp thờng xuyên có mặt trong các
ngày ôn tập để giám sát việc dạy của giáo viên và dự giờ tối thiểu 4
tiết /môn/lớp.
-Duyệt chơng trình sát với nội dung trong tâm ôn tập.
-Kiểm tra giáo án dạy của giáo viên.
-Phân công trực từng buổi dạy ôn tập.
-Bám sát các công văn chỉ đạo của sở và phòng GD-ĐTđể chỉ
đạo phù hợp từng giai đạo phù hợp ôn tập.
-Phân công lên TKB cho tất cả các ngày dạy ôn tập.
-Tạo mọi điều kiện về CSVC trang thiết bị phục vụ cho dạy và
học nh bàn ghế phòng học ,tài liệu SGK,STK.
7- Những quy định.
a. Đối với nhà trờng:
Lập sổ đầu bài, theo dõi, quẩn lý, kiểm tra, bố trí lực lợng, lên
TKB
b. Đối với giáo viên:
Đối với giáo viên phụ trách lớp:
Quản lý Sổ Đầu bài, theo dõi sự chuyên cần của học sinh, thu kinh
phí giải quyết các vấn đề có liên quan.
Đối với giáo viên dạy:
- Lên chơng trình, nội dung ôn theo đợt, nộp HT (PHT) duyệt trớc
khi dạy một tuần.
- Soạn bài trớc khi dạy, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu.
- Có sổ theo dõi chuyên cần và chất lợng học sinh.
Đối với học sinh:
Viết đơn xin học thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trờng, nộp
kinh phí đúng quy định.
iv. Những định hớng dạy ôn tập môn thứ 3
Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 9 các môn văn hóa cơ bản
theo tin thần công văn 227 về bồi dỡng học sinh yếu kém.
Tổ chức lên chơng trình và dạy kịp thời khi có thông báo môn thi
thứ 3.
-4-


Chọn giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy đứng lớp ôn tập.
Ban Giám hiệu sắp xếp thời gian và thời khóa biểu hợp lí để
đảm bảo dạy môn thứ ba 90 tiết.
Biên chế lại lớp học theo đối tợng học sinh để tạo không khí học
tập tích cực và thực hiện dạy học sát đối tợng.
Trên đây là bản kế hoạch, những quy định, đã thông qua và
đợc sự nhất trí của HĐND xã, Hội đồng s phạm, Ban đại diện cha mẹ
học sinh trờng THCS Hồng Thủy và Ban đại diện cha mẹ học sinh 6
lớp 9A, 9B, 9C,9D, 9E. Yêu cầu giáo viên trong nhà trờng, Ban đại
diện cha mẹ học sinh của nhà trờng, Ban đại diện cha mẹ học sinh
các lớp 9 tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hồng Thủy, ngày 15 tháng 9 năm
2009

Hiệu trởng

-5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×