Tải bản đầy đủ

Danh sach day them hann ngam

PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY THÊM
NĂM HỌC 2012 - 2013
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hồ khẫu
thường trú

Thanh Thuỷ
Lê Đình Lý
1975
- Lệ Thuỷ
Hồng Thuỷ Nguyễn Văn Lợi
1987
Lệ Thuỷ
Phú Thuỷ Châu Thị Liễu
1987
Lệ Thuỷ
Nam Lý Đỗ Thị Lan Hương
1985
Đồng Hới
Thanh ThuỷDương Thị Tố Loan
1985
Lệ Thuỷ
Hồng ThuỷPhan Thị Chung
1988
Lệ Thuỷ
Cam Thuỷ Lê Văn San
1985
Lệ Thuỷ
Hồng ThuỷNguyễn Văn Việt
1985
Lệ Thuỷ
Danh sách gồm có 08 người.
Họ và tên

Năm
sinh

Dạy môn
lớp

Thời gian
dạy

Toán 9D

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Toán 9B,E

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Toán 9A,C

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Văn 9B,E

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Văn 9A,C

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Văn 9D

Từ 01/10/2012
Đến 30/6/2013

Lý 9A,B,E

Từ 15/5/2013
Đến 30/6/2013

Lý 9C,D

Từ 15/5/2013
Đến 30/6/2013

Hồng Thủy, ngày 15 tháng 5 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Ghi
chú


PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY THÊM
NĂM HỌC 2011 - 2012
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hồ khẫu
thường trú
Gia Ninh Lê Văn Viễn
1979
Quảng Ninh
Phú Thuỷ Châu Thị Liễu
1987
Lệ Thuỷ
Mai Thuỷ Nguyễn Thị Hương
1985
Lệ Thuỷ
Thanh ThuỷDương Thị Tố Loan
1985
Lệ Thuỷ
Hải Đình Phạm Thị Duyên
1976
Đồng Hới
Nam Lý Phạm Thị H Phượng
1977
Đồng Hới
Danh sách gồm có 06 người.
Họ và tên

Năm
sinh

Dạy môn
lớp

Thời gian
dạy

Toán 9A,B

Từ 01/10/2011
Đến 30/6/2012

Toán 9C,D

Từ 01/10/2011
Đến 30/6/2012

Văn 9C,D

Từ 01/10/2011
Đến 30/6/2012

Văn 9A,B

Từ 01/10/2011
Đến 30/6/2012

Anh 9A,B

Từ 15/5/2012
Đến 30/6/2012

Anh 9C,D

Từ 15/5/2012
Đến 30/6/2012

Hồng Thủy, ngày 12 tháng 5 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Ghi
chú


PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY THÊM
NĂM HỌC 2010 - 2011.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hồ khẫu
thường trú
Thanh Thuỷ
Lê Đình Lý
1975
- Lệ Thuỷ
Gia Ninh Lê Văn Viễn
1979
Quảng Ninh
Hồng Thuỷ Lê Thị Sành
1958
Lệ Thuỷ
Mai Thuỷ Nguyễn Thị Hương
1985
Lệ Thuỷ
Thanh ThuỷDương Thị Tố Loan
1985
Lệ Thuỷ
Hồng Thuỷ Nguyễn Thị Lan
1959
Lệ Thuỷ
Hải Đình Phạm Thị Duyên
1976
Đồng Hới
Nam Lý Phạm Thị H Phượng
1977
Đồng Hới
Thanh Thuỷ
Nguyễn Thị Hà
1977
- Lệ Thuỷ
Danh sách gồm có 09 người.
Họ và tên

Năm
sinh

Dạy môn
lớp

Thời gian
dạy

Toán 9D

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Toán 9A,B

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Toán 9C,E

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Văn 9C

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Văn 9A,B

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Văn 9C,E

Từ 01/10/2010
Đến 30/6/2011

Anh 9A,B

Từ 15/5/2011
Đến 30/6/2011

Anh 9C,E

Từ 15/5/2011
Đến 30/6/2011

Anh 9D

Từ 15/5/2011
Đến 30/6/2011

Hồng Thủy, ngày 15 tháng 5 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Ghi
chú


PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY THÊM
NĂM HỌC 2009 - 2010.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hồ khẫu
thường trú
Hồng Thuỷ
Nguyễn Văn Việt
1985
- Lệ Thuỷ
Gia Ninh Lê Văn Viễn
1979
Quảng Ninh
Hồng Thuỷ Lê Thị Sành
1958
Lệ Thuỷ
Mai Thuỷ Nguyễn Thị Lựu
1958
Lệ Thuỷ
Thanh ThuỷLê Thị Hoa
1958
Lệ Thuỷ
Hồng Thuỷ Nguyễn Thị Lan
1959
Lệ Thuỷ
Thanh Thuỷ
Lê Đình Lý
1975
- Lệ Thuỷ
Cam Thuỷ Lê Văn San
1985
Lệ Thuỷ
Hồng ThuỷNguyễn Văn Việt
1985
Lệ Thuỷ
Danh sách gồm có 09 người.
Họ và tên

Năm
sinh

Dạy môn
lớp

Thời gian
dạy

Toán 9D

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Toán 9A,E

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Toán 9B,C

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Văn 9D

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Văn 9A,C

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Văn 9B,E

Từ 01/10/2009
Đến 30/6/2010

Lý 9D

Từ 15/5/2010
Đến 30/6/2010

Lý 9A,B

Từ 15/5/2010
Đến 30/6/2010

Lý 9C,E

Từ 15/5/2010
Đến 30/6/2010

Hồng Thủy, ngày 12 tháng 5 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Ghi
chú


PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY THÊM
NĂM HỌC 2008 - 2009.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hồ khẫu
Dạy môn lớp
thường trú
Gia Ninh Lê Văn Viễn
1979
Toán 9A,B,G
Quảng Ninh
Hồng Thuỷ Lê Thị Sành
1958
Toán 9B,C
Lệ Thuỷ
Mai Thuỷ Nguyễn Thị Lựu
1958
Văn 9A,B
Lệ Thuỷ
Thanh ThuỷLê Thị Hoa
1958
Văn 9C,D
Lệ Thuỷ
Hồng Thuỷ Nguyễn Thị Lan
1959
Văn 9E,G
Lệ Thuỷ
Thanh Thuỷ
Lê Đình Lý
1975
Lý 9C,D
- Lệ Thuỷ
Cam Thuỷ Lê Văn San
1985
Lý 9A,B
Lệ Thuỷ
Hồng ThuỷNguyễn Văn Việt
1985
Lý 9E, G
Lệ Thuỷ
Danh sách gồm có 08 người.
Họ và tên

Năm
sinh

Hồng Thủy, ngày 14 tháng 5 năm 2009

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Thời gian
dạy
Từ 01/10/2008
Đến 30/6/2009
Từ 01/10/2008
Đến 30/6/2009
Từ 01/10/2008
Đến 30/6/2009
Từ 01/10/2008
Đến 30/6/2009
Từ 01/10/2008
Đến 30/6/2009
Từ 15/5/2009
Đến 30/6/2009
Từ 15/5/2009
Đến 30/6/2009
Từ 15/5/2009
Đến 30/6/2009

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×