Tải bản đầy đủ

Bao bl 2010 2011

Trờng THCS Hồng Thủy
Ban phòng chống lụt bão

Số: 15 /KH-THCS
năm 2011

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thuỷ, ngày 15 tháng 10

Kế hoạch phòng chống bão lụt
Năm học: 2011 - 2012
Trờng THCS Hồng Thủy
A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
Căn cứ Công văn số: 648/GD - ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011
về triển khai công tác phòng chống bão lụt năm học 2011 - 2012 của
Phòng Giáo dục Lệ Thủy.
Căn cứ Công văn số 651/ GD - ĐT ngày 9 tháng 10 năm 2011
của Phòng Giáo dục Lệ Thủy về đánh giá công tác phòng chống bão
lụt và một số công tác tiếp nối của Phòng Giáo dục Lệ Thủy.

Căn cứ nhiệm vụ năm học: 2011 - 2012 của Trờng THCS Hồng
Thủy.
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phơng và những vấn
đề cấp thiết để bảo đảm cơ sở vật chất trờng học, an toàn cho
giáo viên và học sinh khi có bão lụt xảy ra.
B. đặc điểm tình hình:
1- Thuận lợi:
- Trờng xây với dãy nhà kiên cố trên nền đất cao.
- Cán bộ giáo viên nhiệt tình, bám trờng bám lớp trong mọi
điều kiện, có tinh thần trách nhiệm cao, đã quen với việc phòng
chông bão lụt.
- Học sinh có ý thức trong việc phòng chống bão lũ.
- Trờng đóng trên địa bàn đông ngời gần khu dân c, do đó
đợc sự phối hợp sễ dàng và đợc sự hổ trợ tích cực của nhân dân.
1-Khó khăn:
- Trờng nằ địa phơng có vị trí đại lí thấp thờng xuyên bị
ngập lụt.
- Một số giáo viên tuổi lớn thiếu năng động và nhanh nhạy.
- Có nhiều khu vực thờng xuyên bị ngập lụt nh An Định, Mốc
Định, Đông Hải...
- Mạng lới Hội phụ huynh phơng tiện liên lạc còn ít khi cần
thiết.
c. Kế hoạch phòng chống bão, lụt trong năm học: 2011 - 2012.
1. Tổ chức lực lợng.


Thành lập ban phòng chống lụt bão gồm 57 thành viên: có sức
khỏe, điều kiện, nhiệt tình và trách nhiệm. Phân công các phần
hành cụ thể cho các thành viên, để hạn chế tối đa khi có bão lụt
xảy ra.
Phối hợp với chính quyền địa phơng và phụ huynh học sinh
cùng tham gia giúp đỡ nhà trờng khi có bão lụt.
2. Công tác điều kiện.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đề phòng khi bão lụt
xảy ra nh: xẻng, rựa, thang, dây thép ....vv.
Có kế hoạch di dời cơ sở vật chất khi lụt dâng cao hoặc bão
ảnh hởng đến tài sản nhà trờng.
Khắc phục những phòng học có nguy cơ sập đổ hoặc khi có
sự cố xảy ra.
3. Công tác thông tin.
Phân công đồng chí Lê Đình Lý trực điện thoại cơ quan, theo
dõi dự báo thời tiết, tin báo bão, công điện khẩn của Chính phủ, Sở,
Phòng Giáo dục và UBND xã. Để ban phòng chống bão lụt bàn bạc với
lãnh đạo địa phơng xây dựng kế hoạch phòng chống và triển khai
kịp thời.
Trởng Phó ban có kế hoạch chuyển tải những thông tin đến
phụ huynh, học sinh về tình hình lụt, bão và các thông tin nghỉ
học....vv trên loa của UBND xã.
Thờng xuyên báo cáo với ban phòng chống bão của xã, cỉa
Phòng Giáo dục theo định kỳ 1 ngày 3 lần và báo cáo đột xuất khi
cần thiết.
4. Nhiệm vụ cụ thể.
a. Việc phòng chống bảo đảm an toàn khi có bão.
Có đầy đủ các dụng cụ cần thiết để giằng néo, cài, chống
đở nhằm chống tốc mái, sập tờng, cửa hỏng... Có ni long che đậy
bao bọc thiết bị máy móc, sách vở, đồ dùng dạy học. Đảm bảo an
toàn các thiết bị bố trí ngoài trời của các điểm trờng.
Có biện pháp chủ động phòng ngừa h hỏng CSVC và tai nạn
đến ngời do cây cối đổ hoặc va quệt ở trong khu vực.
Không bố trí ngời trực ở lại trong phòng đã xuống cấp, h hỏng
và nhà tạm.
Tuyệt đối không cho giáo viên và học sinh tự động đi về trong
lúc bão cha ngừng và đảm bảo an toàn cho CB, GV, HS đang ở lại trờng khi có gió to và bão
b. Việc phòng chống bảo đảm an toàn khi có lũ, lụt:
Có đầy đủ các vật liệu, dung cụ để kê cao, đậy kỹ. Những
loại thiết bị, máy móc nặng, khó đa lên cao một cách kịp thời thì
phải đợc kê cao an toàn từ trớc. Bàn ghế, tủ làm bằng gổ ép và các
chất không chịu ẩm không đợc để ngâm trong nớc.
Những trờng, điểm trờng học còn thấp, cần liên hệ vơí những
nơi có nhà cao tầng để chủ động việc sơ tán tài sản trong trờng


hợp cần thiết. Không để tình trạng tài sản bị h hỏng do lũ, lụt ở
trong các nhà cấp 4, nhà tạm hoặc tầng trệt.
Có quy định cụ thể về việc đi đờng của học sinh khi đi qua vị
trí có nớc sâu, nớc chảy nguy hiểm; bàn bạc kỹ với phụ huynh về lộ
trình đi về của học sinh để đảm bảo an toàn khi có bão, lũ.
Thông tin chỉ đạo kịp thời đến giáo viên, phụ huynh học sinh ở
các khu vực dân c, các điểm trờng lẽ để đảm bảo an toàn về tình
mạng học sinh. Những điểm nguy hiểm xung yếu trên đờng đi và
về cử học sinh phải đợc khảo sát kỹ, nắm chắc địa điểm, phân
công bố trí ngời có trách nhiệm trực tiếp theo dỏi giúp đỡ việc đi
lại của học sinh và giáo viên.
Tuyệt đối chấp hành nghiêm túc Quy định của UBND huyện về
đò ngang đa đón học sinh, giáo viên qua sông.
Không cho học sinh và cán bộ tan học tự động đi về khi nớc lũ
đang dâng cao nguy hiểm; Quản lý chặt chẽ và có phơng án đảm
bảo an toàn cho học sinh trong thời gian đang ở trờng khi có lũ lụt
đang xãy ra.
c. Nhiệm vụ của các thành viên trong ban.
(có trong phân công các phần hành).
d. Các công việc khác.
Giáo dục ý thức phòng lụt bão cho giáo viên và học sinh về
phòng chống bão lụt, tránh chủ quan đồng thời tránh những tai nạn
rủi ro về ngời và tài sản thông qua chào cờ hàng tuần.
Tổ chức cam kết với phụ huynh học sinh trong việc đa đón
học sinh những ngày ma gió, bão lụt (không để học sinh tự đến trờng một mình mà không có sự đa đón của ngời lớn).
Có kế hoạch trớc khi lụt bão, trong khi lụt bão và sau khi lụt bão.
Phân công trách nhiệm cho giáo viên, hội cha mẹ học sinh và
các đoàn thể trong nhà trờng về việc phòng chống bão lụt.


Chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lụt bão và xin ý kiến
của phòng Giáo dục và UBND xã.
Khẩn trơng triển khai phơng án phòng chống bão lụt, đảm bảo
an toàn cho học sinh.
d.Phân công các phần hành trong ban phòng chống bão
lụt
I. Ban Chỉ đạo, phụ trách cơ sở vật chất trờng:
1. Võ Thành Đồng - Trởng ban phụ trách chung
2. Lê Đình Lý - P.Trởng ban - Phó ban trực - Trực điện thoại.
3. Võ Văn Cờng - Th ký.
4. Nguyễn Đức Dũng, Lê Văn Viễn, Hoàng Thế Quang, Phạm
Minh Hậu, Nguyễn Hữu Chớc: Phụ trách bảo quản cơ sở vật
chất trờng học.


II. Phân công phụ trách các thôn: (thông tin đến học sinh, đa học
sinh về khi bảo lụt xãy mà học sinh đang ở trờng, liên hệ với trởng
thôn để sử dụng thông tin đại chúng)
1. Thôn An Định:
Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị An, Lê Công ánh,
Nguyễn Văn Phong.
2. Thôn Mốc Định:
Nguyễn Văn Việt, Châu Thị Liễu, Hoàng Thị Thơng, Võ Minh
Thức, Lê Đại Sáu, Trần Văn Thế.
3. Mốc Thơng I
Hoàng Thế Quang, Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Thị Hân, Trần
Thị Lệ Vỹ, Trần Văn Khơng, Hoàng Văn Nam.
4. Mốc Thơng II
Lê Thị Hoa, Võ Văn Cờng, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hà,
Nguyễn Tiến Kỷ, Nguyễn Xuân Sang.
5. Thạch Thợng I
Hoàng Thế Quang, Nguyễn Xuân Sang: Trực tiếp Phối hợp với
thôn trong vấn đề đa đón học sinh và các công việc khác
6. Thạch Thợng II
Hoàng Thị Mùi, Lê Văn San, Nguyễn Thị Bông, Lê Viết Thánh,
Nguyễn Hữu Toã.
7. Thôn Thạch Trung:
Lê Văn Viễn, Lê Đình Đức, Trần Văn Toan, Nguyễn Xuân Sinh,
Phạm Bá Uý.
8. Thôn Thạch Hạ:
Phạm Minh Hậu, Từ Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn
Thị Hơng, Phạm Minh Huấn, Trần Văn Thao.
9. Thôn Đông Hải:
Ngô Thị Nhàn, Lê Đình Đức, Lê Thị Tình, Phạm Thị Hồng Phợng, Phạn Thị Duyên, Nguyễn Văn Dyệt, Phạm Thị Khiểu.
Hồng Thủy, ngày 15
tháng 10 năm 2011
Trởng
ban

Võ Thành Đồng


Phòng giáo dục lệ thủy
nam
Trờng THCS Hồng Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bản cam kết giũa nhà trờng và phụ huynh
(V/v đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa bão lụt)
Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2011 tại văn phòng trờng THCS Hồng
Thủy,sau khi nghe đồng chí hiệu trởng quán triết tình hình
nhiệm vụ năm học của các công văn chỉ đạo cấp trên, nguyên tắc
chung về phòng chống bão lụt. BGH nhà trờng và Ban chấp hành Hội
phụ huynh học sinh thực hiện cam kết về phối hợp giữa nhà trờng
và phụ huynh về phòng chống thiên tai bão lụt nh sau:


Để đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, tính mạng cho học
sinh đến trờng trong mùa bão lụt này Trờng THCS Hồng Thủy
cam kết với hội cha mẹ học sinh nh sau:
1. Trách nhiệm của nhà trờng.
- Thờng xuyên nắm bắt thông tin về thời tiết, cũng nh các thông tin
liên lạc và các công văn cuae cấp trên về phòng chống bão lụt.
- Thông tin kịp thời cho phụ huynh và học sinh về tình hình diễn
biến của bão lụt bằng các phơng tiện thông tin địa phơng để ngăn
chặn học sinh đến trờng, tránh những rủi ro đáng tiếc, đồng thời
thông báo cho học sinh đến trờng sau bão lụt.
- Nếu vì lý do nào đó mà một số bộ phận học sinh vẫn đến trờng
trong lúc tình hình bão lụt đang còn cha nguy hiểm thì nhà trờng
cần tổ chức hớng dẫn các em đi về bằng những con đờng an toàn
nh đờng thôn, đờng làng. Nếu học sinh nằm trong vùng đặc biệt
nguy hiểm thì phải có giáo viên đa về hoặc ngời nhà học sinh tới
đa về.
- Nhà trờng bố trí ngời trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn về cơ
sở vật chất trờng học nh vận chuyển các trang thiết bị dạy học
đến những nơi an toàn.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp quán triệt từng học sinh và đa chơng
trình giáo dục phòng chống bão lụt vào các tiết sinh hoạt lớp, để
học sinh không chủ quan trong những lúc ma gió, bão lụt xảy ra.
2.Trách nhiệm của phụ huynh.
- Phải thờng xuyên nắm bắt thời tiết trên các phơng tiện thông tin
đại chúng. Nắm bắt tình hình bão lụt ở địa phơng và nắm
thông tin trên các phơng tiện thông tin địa phơng.
- Tuyệt đối không cho học sinh đến trờng khi có thông báo của nhà
trờng về nghĩ học do bão lụt.
- Nếu mức lũ cha ảnh hởng đến công tác học tập nhng ở vùng nào
đó nớc đang ngập sâu thì phụ huynh phải trực tiếp đa đón con
em đi học từ nhà đến trờng và từ trờng về nhà
- Trong khi bão lũ diễn ra, phụ huynh tuyệt đối không cho học sinh
đi làm việc cho gia đình nh ở nơi ma to, nớc lớn...
- Phụ huynh ngoài lo an toàn về tính mạng , và cơ sở vật chất của
gia đình mình cần phối hợp với nhà trờng tham gia phòng chống
bão lũ.
- Khi có ma gió bão lũ xãy ra đột xuất phụ huynh học sinh phải đến
trờng để đón con em mình về nhà tránh những tai nạn xảy ra.
3. Trách nhiệm của hai bên:
Hàng tháng giữa trơng và hội phải thông báo tình hình cho nhau,
trong quá trình diễn ra lũ, lụt, thiên tai phải đồng tâm thực hiện
phơng án đã bố trí thống nhất. Cùng nhau đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho con em và giảm thiểu đến mức thấp nhất về thiệt hại về
cơ sở vật chất.


Sau bão lụt thiên tai xãy ra, Ban phòng chống lụt bão nhà trờng cùng
với Hội cha mẹ học sinh họp rút kinh nghiệm và tiếp tục phân công
lên phơng án cho các đợt sau.
Cam kết này có hiệu lực trong suốt năm học.
Hồng Thủy , ngày 10
tháng 9 năm 2011
Đại diện hội cha mẹ học sinh
Hội trởng

Nguyễn Văn Cù
Đồng

Đại diện nhà trờng
Hiệu Trởng

Võ ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×