Tải bản đầy đủ

Nho thuy nhung dien thong tin nam 2013 2014

b) Số liệu của 5 năm gần đây:

Tổng số giáo
viên
Tỷ lệ giáo
viên/lớp
Tỷ lệ giáo
viên/học sinh
(học viên)
Tổng số giáo
viên dạy giỏi
cấp huyện và
tương đương
Tổng số giáo
viên dạy giỏi
cấp tỉnh trở lên

Năm học
2008 -2009

Năm học

2009 -2010

Năm học
2010 -2011

Năm học
2011-2012

43

39

34

33

2,15

2,05

2,0

2,06

0.058

0.056

0.055

0.058

4

4

6

2

2

Trang 1

Năm học
2012 -2013


4. Học sinh (học viên)

Tổng số
- Khối lớp 6
- Khối lớp 7
- Khối lớp 8
- Khối lớp 9
Nữ
Dân tộc
Đối tượng chính
sách
Khuyết tật
Tuyển mới
Lưu ban
Bỏ học
Học 2 buổi/ngày
Bán trú
Nội trú
Tỷ lệ bình quân học
sinh (học viên)/lớp
Tỷ lệ đi học đúng
độ tuổi
- Nữ
- Dân tộc
Tổng số học sinh/học
viên hoàn thành
chương trình cấp
học/tốt nghiệp
- Nữ
- Dân tộc
Tổng số học sinh/học
viên giỏi cấp tỉnh
Tổng số học sinh/học
viên giỏi quốc gia
Tỷ lệ chuyển cấp
(hoặc thi đỗ vào các
trường đại học, cao
đẳng)

Năm học
2008 -2009

Năm học
2009 -2010

Năm học
2010 -2011

Năm học
2011-2012

736
159
191
186
200
359

697
176
160
183
178
338

619
121
175
152
171
320

565
135
120
167
143
287

632

287

573

341

159
4
3

176
5
4

121
2
3

135
2
1

36.8

36.7

36.4

35.3

98%

98,5%

99%

99,5%

51,5%

50,5%

51%

53%

195

178

168

136

105

97

85

70

3

1

1

6

80%

78%

80%

85%

Năm học
2012 -2013

Trang 2


Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×