Tải bản đầy đủ

Ket qua kiem tra so bo DGN hong thuy

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

Trường được đánh giá ngoài: THCS HỒNG THỦY
1. Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá
1.1. Ưu điểm
Báo cáo tự đánh giá của nhà trường được đầu tư khá công phu, trình bày
đúng quy định, đầy đủ các các phần; diễn đạt khá mạch lạc, dễ hiểu; số liệu đầy
đủ, khá chính xác và có tính hệ thống.
1.2. Hạn chế
- Báo cáo vẫn còn nhiều lỗi chính tả, lỗi căn lề, thụt đầu dòng; một số chỗ
diễn đạt chưa mạch lạc, có chỗ diễn đạt quá ngắn gọn nên nêu chưa hết ý, nhiều

chỗ lại quá dài; có chỗ dùng từ chưa chính xác (Điều lệ trường THCS).
- Trang bìa và phụ bìa trình bày chưa đúng quy định.
- Danh mục các chữ viết tắt chưa bao hàm đầy đủ các nội dung viết tắt
trong toàn bộ báo cáo, còn lạm dụng một số từ viết tắt.
- Tiêu đề bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá lặp nội dung.
- Phần cơ sở dữ liệu có nội dung chưa chính xác, thừa thông tin: (học sinh /học
viên, hiệu trưởng/giám đốc,...), một số chỗ chưa cập nhật thông tin.
- Phần mở đầu, kết luận của các tiêu chuẩn còn dài nên chưa khái quát
được các nội cơ bản theo yêu cầu.
- Việc trích dẫn tên các chỉ số chưa đúng bộ tiêu chuẩn nên dẫn đến phân
tích sai thực trạng: chỉ số c, tiêu chí 9 của tiêu chuẩn 5; một số tiêu chí dẫn nội
dung của các chỉ số chưa đầy đủ nên người đọc khó đánh giá: tiêu chí 2 của tiêu
chuẩn 2; tiêu chí 9, 10, 11, 12 của tiêu chuẩn 5.

1


2. Việc mô tả hiện trạng, xác định điểm mạnh, điểm
yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, sử dụng minh chứng và
kết quả tự đánh giá của nhà trường
2.1. Mô tả hoạt động liên quan đến các tiêu chí
2.1.1. Ưu điểm
Tất cả các tiêu chí đều được nhà trường đề cập và mô tả. Đa số các tiêu
chí, nhà trường mô tả đúng nội hàm, đầy đủ các chỉ số theo yêu cầu.
2.1.2. Hạn chế
- Một số tiêu chí được mô tả chưa đầy đủ và chưa cụ thể: tiêu chí 2, chỉ số
c –tiêu chí 6; tiêu chí 10 của tiêu chuẩn 1; chỉ số a- tiêu chí 2 của tiêu chuẩn 3;
chỉ số c -tiêu chí 4, 10, 12 của tiêu chuẩn 5.
- Mô tả chưa tương ứng với các chỉ số: tiêu chí 1 của tiêu chuẩn 2; tiêu chí
5, 11 của tiêu chuẩn 5.
- Mô tả nhưng không có minh chứng kèm theo: tiêu chí 9 tiêu chuẩn 1.
2.2. Xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân
2.2.1. Ưu điểm
Việc xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân ở các tiêu chí khá
đầy đủ, được khái quát từ việc mô tả hiện trạng.
2.2.2. Hạn chế
- Một số tiêu chí đưa ra điểm mạnh quá dài, chưa đúng trọng tâm, chưa
được khái quát từ mô tả hiện trạng: tiêu chí 1, 4 của tiêu chuẩn 1; tiêu chí 2, 3, 4,
5 của tiêu chuẩn 2; tiêu chí 2, 3 của tiêu chuẩn 3; tiêu chí 1, 2, 3 của tiêu chuẩn
4; tiêu chí 1, 2, 3, 7, 12 của tiêu chuẩn 5.
- Một số tiêu chí đưa ra điểm mạnh chưa sát với nội hàm yêu cầu: tiêu chí
1 của tiêu chuẩn 1.
- Một số tiêu chí đưa ra điểm yếu nhưng chưa giải thích nguyên nhân:
tiêu chí 1 của tiêu chuẩn 2; tiêu chí 2, 4, 5, 6 của tiêu chuẩn 3; tiêu chí 3 của tiêu
chuẩn 4; tiêu chí 6 của tiêu chuẩn 5.
- Một số tiêu chí đưa ra điểm yếu chưa sát nội hàm: tiêu chí 2 của tiêu
chuẩn 1; tiêu chí 2 của tiêu chuẩn 2.
- Một số các tiêu chí đưa ra điểm yếu quá dài, chưa đúng trọng tâm, chưa
được khái quát từ mô tả hiện trạng: tiêu chí 4 của tiêu chuẩn 1; tiêu chí 5 của

2


tiêu chuẩn 2; tiêu chí 1, 2, 5 của tiêu chuẩn 3; tiêu chí 1, 2, 3, 4, 7, 9 của tiêu
chuẩn 5.
- Điểm yếu đưa ra mâu thuẫn với mô tả: tiêu chí 8 của tiêu chuẩn 1; tiêu
chí 5, 6 của tiêu chuẩn 3.
- Nhà trường chưa đưa ra được điểm yếu: tiêu chí 9, 10 của tiêu chuẩn 1
- Ở một số tiêu chí điểm mạnh điểm và điểm yếu còn mâu thuẫn nhau:
tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 2; tiêu chí 5, 6, 8, 10 của tiêu chuẩn 5.
2.3. Xác định những vấn đề cần cải tiến và các biện pháp thực hiện
2.3.1. Ưu điểm
Phần lớn kế hoạch cải tiến chất lượng do nhà trường đưa ra có hoạt động
cụ thể, có đối tượng nên có tính khả thi, có tác dụng đối với việc cải tiến chất
lượng giáo dục.
2.3.2. Hạn chế
Một số tiêu chí đưa ra kế hoạch cải tiến chất lượng còn dài, chưa đúng
trọng tâm, chưa có thời gian thực hiện: tiêu chí 1, 2, 3, 4 của tiêu chuẩn 1; tiêu
chí 5 của tiêu chuẩn 2; tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 4; tiêu chí 3, 4, 5, 6, 8, 10 của
tiêu chuẩn 5.
2.4. Sử dụng minh chứng và mã hóa minh chứng
2.4.1. Ưu điểm
Nhà trường sử dụng các minh chứng để trích dẫn ở phần mô tả đa số phù
hợp với nội hàm của các chỉ số, có các minh chứng cốt lõi để đánh giá và khẳng
định được mức độ đạt hay không đạt của tiêu chí.
2.4.2. Hạn chế
- Chưa được thực hiện mã hóa trên toàn bộ hồ sơ của cùng một minh
chứng, một số minh chứng chưa được mã hóa cố định, một số minh chứng mã
hóa nhưng không có hồ sơ.
- Sắp xếp, tạo đường dẫn của các hồ sơ của các tổ chức – đoàn thể chưa
hợp lý.
2.5. Tính trung thực, đầy đủ minh chứng
2.51. Ưu điểm

3


Minh chứng của nhà trường thu thập được có tính trung thực, khá đầy đủ
theo yêu cầu.
2.5.2. Nhược điểm
Một số hồ sơ còn thiếu năm, chưa có tính pháp lý (dấu, chữ ký xác nhận,
phê duyệt của nhà trường; nhiều văn bản có cùng nội dung giống nhau, không
đủ thông tin, độ tin cậy thấp)
2.6. Kết quả tự đánh giá
Đạt cấp độ 3.
3. Những tiêu chí chưa được phân tích hoặc chưa đánh
giá đầy đủ
- Tiêu chuẩn 1: 1, 2, 4, 6, 8, 10.
- Tiêu chuẩn 2: 1, 2, 3, 4, 5.
- Tiêu chuẩn 3: 2, 3, 4, 5, 6.
- Tiêu chuẩn 4: 3.
- Tiêu chuẩn 5: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12
4. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng
Đoàn sẽ kiểm tra lại tất cả 36 tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí đã được nêu
ở trên.
5. Danh sách những tài liệu cần được kiểm tra hoặc
cần bổ sung
Kiểm tra tất cả các minh chứng liên quan.
6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn
- Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường.
- Nội dung: Các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn.
7. Cơ sở vật chất, hoạt động chính khoá và ngoại khoá của nhà
trường cần quan sát
- Khuôn viên nhà trường, các phòng học, phòng chức năng.
- Hoạt động dạy học.
- Hoạt động tập thể ngoài trời.
Nơi nhận:

P.TRƯỞNG ĐOÀN
4


- Sở GDĐT (để b/c);
- Trường THCS Hồng Thủy (để t/h);

(Đã ký)

- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Hồng Kỳ

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×