Tải bản đầy đủ

SO DU GIO hang nam

Tổng hợp dự giờ năm học 2008 - 2009
TT

Họ và tên GV

Môn

1. Lê Đình
2. Lê Văn
3. Lê VănToán - Lý

San

Lý - Kỹ

Viễn


4. Trần Duy
5. Nguyễn Văn

Nam

Toán Tin
Lý - Tin

6. Châu Thị

Liễu

Võ Minh

Thức

Toán Tin
Toán Tin
Toán - Lý

Nguyễn Văn

Việt

Toán - Lý

Nguyễn Thị

Xuyến

Tin

Phan Thị

Ninh

MT - GD

Từ Thị Hồng

Thanh
Cờng

Hóa Sinh
KTCN

Thơng

Địa
Địa - Sử

15. Hoàng Thị

Hân
(dung)
Mùi

16. Lê Thị

Tình

17. Nguyễn Thị Vân

Anh

18. Phạm Minh

Hậu

7.
8.
9.
10.
11.

12. Võ Văn
13. Đào Thị Thu
14. Nguyễn Thị

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lợi

Nguyễn Đức

Dũng

Sinh
Kỹ
Sinh
Kỹ
Sinh
Kỹ
Sinh
Thể
TD

-

Nguyễn Văn

Sơn

TD

Nguyễn Thị

Nguyệt

TB - HS

Trần Thị MaiTV

Nguyễn Thị

Thủy

Sử

Nguyễn Thị

Hà(a)

Anh

Phạm Thị

Duyên

Anh

Phạm Thị Hồng

Phợng

Anh

Nguyễn Thị

Hòa

Anh

Phan Thị

Chung

Văn

Đỗ Thị Lan

Hơng

Văn

Nguyễn Thị

Hà(b)

Văn

Nguyễn Thị

Hơng

Văn - GD

-

Số
tiết
dự

Xếp loại

G

K

T
B

Y

Ghi chú


32. Hoàng Thế
33. Dơng Thi Tố
34. Lê Thị Hải

Quang

Văn - Sử

Loan

Văn - GD35. Ngô Thị

Nhàn

36. Võ Thị Bích

Diệp

Nhạc Sử
Nhạc Sử
Nhạc -ĐĐ

Tổng hợp dự giờ năm học 2009 - 2010
TT

Họ và tên GV

Môn

1. Võ Minh
2. Lê Thị

Thức

Toán - Lý

Sành

3. Lê Văn

Viễn

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nguyễn Văn

Việt

Toán Tin
Toán Tin
Toán - Lý

Trần Duy

NamLê Văn

SanVõ Văn

Cờng

KTCN

Nguyễn Thị

Hân )

Địa

Hoàng Thị

Mùi

10. Từ Thị Hồng

Thanh

11. Lê Thị

Tình

12. Nguyễn Thị

Anh

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vân
Phạm Minh

Hậu

Hóa
-Sinh
Sinh Kỹ
Sinh Kỹ
Sinh Kỹ
TD

Nguyễn Đức

Dũng

TD

HoàngT.Vân

Ngọc

TD

Phạm Thị

Duyên

Anh

Nguyễn Thị

HàA

Anh

Phạm Thị Hồng

Phợng

Anh

Nguyễn Thị

Lan

Văn

Lê Thị

Hoa

Văn

Lê Thị

Vân

Văn

Nguyễn Thị

Hà B

Văn - GD

Nguyễn Thị

Lựu

Văn - Sử

Hoàng Thế

Quang

Văn - GD

Nguyễn Thị

Bông

26. Nguyễn Thị

Hơng

Nhạc Sử
Nhạc Sử

Số
tiết
dự

Xếp loại

G

K

T
B

Y

Ghi chú


27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Lê Thị HảiVõ Thị Bích

Diệp

Hoàng Thị

Hiền

Nguyễn Thị

Thủy

Phan Thị

Ninh

Nguyễn Thị
Trúc
Hoàn T Kiều

Anh

Nhạc -ĐĐ

Giang

Tổng hợp dự giờ năm học 2010 - 2011
TT

Họ và tên GV

Môn

1. Võ Minh
2. Lê Thị
3. Lê Văn

Thức

Toán - Lý

Sành

Lý - Kỹ

Viễn

4. Nguyễn Văn
5. Lê Văn

Việt

Toán Tin
Lý - Tin

6. Võ Văn

Cờng

7.
8.
9.
10.

San

Nguyễn Thị

Hân

Toán Tin
Toán Tin
Toán - Lý

Hoàng Thị

Mùi

Tin

Từ Thị Hồng

Thanh

MT - GD

Lê Thị

Tình

11. Nguyễn Thị

Anh

Hóa Sinh
KTCN

12.
13. Nguyễn Đức
14. Phạm Thị

Hậu

Địa

Dũng

Địa - Sử

Duyên

15. Nguyễn Thị

HàA

16. Phạm Thị Hồng

Phợng

17. Nguyễn Thị

Lan

Vân
Phạm Minh

18.
19.
20.
21.
22.

Nguyễn Thị

Hà B

Sinh
Kỹ
Sinh
Kỹ
Sinh
Kỹ
Sinh
Thể
TD

-

Dơng Thi Tố

Loan

TB - HS

Hoàng Thế

Quang

TV

Nguyễn Thị

Hơng

Anh

Lê Thị HảiAnh

-

Số
tiết
dự

Xếp loại

G

K

T
B

Y

Ghi chú


23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ngô Thị

Nhàn

Anh

Võ Thị Bích

Diệp

Anh

Hoàng Thị

Hiền

Văn

Nguyễn Thị

Thủy

Văn

Phan Thị

Ninh

Văn

Võ Minh

Thức

Văn - GD

Lê Thị

Sành

Văn - Sử

Lê Văn

Viễn

Văn - GD

Nguyễn Văn

Việt

Nhạc Sử
Nhạc Sử

32. Lê Văn

San

Thống kê

Số giờ dự: ..giờ
Trong đó xếp loại: Giỏi: giờ
- Khá: giờ
Trung bình: giờ
- Yếu:
giờ
Tổng hợp dự giờ năm học 2011 - 2012
TT

Họ và tên GV

Môn

1. Lê Văn

Viễn

2. Trần Duy
3. Nguyễn Văn

Nam

4. Châu Thị

Liễu

Lê Thị

Sành

Toán Tin
Toán Tin
Toán - Lý

Võ Minh

Thức

Toán - Lý

Nguyễn Văn

Việt

Toán - Lý

Lê Văn

San

Lý - Kỹ

Nguyễn Thị

Xuyến

Tin

Phan Thị

Ninh

MT - GD

Từ Thị Hồng

Thanh

12. Đào Thị Thu
13. Nguyễn Thị

Thơng

Hóa Sinh
Địa - Sử

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14. Hoàng Thị

Lợi

Hân
(dung)
Mùi

15. Võ Văn
16. Lê Thị

Cờng

17. Nguyễn Thị Vân

Anh

Tình

Toán Tin
Lý - Tin

Địa
Sinh Kỹ
KTCN
Sinh Kỹ
Sinh Kỹ

Số
tiết
dự

Xếp loại

G

K

T
B

Y

Ghi chú


18. Phạm Minh
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hậu

Nguyễn Đức

Dũng

Sinh Thể
TD

Nguyễn Thị

Thủy

Sử

Nguyễn Thị

Hà(a)

Anh

Phạm Thị

Duyên

Anh

Phạm Thị Hồng

Phợng

Anh

Phan Thị

Chung

Văn

Võ Thị Khánh

Minh

Văn

Nguyễn Thị

Hà(b)

Văn

Nguyễn Thị

Hơng

Văn - GD

Hoàng Thế

Quang

Văn - Sử

Dơng Thi Tố

Loan

Văn - GD

Lê Thị HảiNhạc Sử

Thống kê

Số giờ dự: ..giờ
Trong đó xếp loại: Giỏi: giờ
- Khá: giờ
Trung bình: giờ
- Yếu:
giờ
Tổng hợp dự giờ năm học 2012 - 2013
TT

Họ và tên GV

Môn

1. Lê Văn
2. Lê Văn
3. Nguyễn Văn

San

Lý - Kỹ

Viễn

Lý - Tin

Lợi

4. Châu Thị

Liễu

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Võ Minh

Thức

Toán Tin
Toán Tin
Toán - Lý

Nguyễn Văn

Việt

Toán - Lý

Nguyễn Thị

Xuyến

Tin

Phan Thị

Ninh

MT - GD

Từ Thị Hồng

Thanh

Võ Văn

Cờng

Hóa Sinh
KTCN

Đào Thị Thu

Thơng

Địa - Sử

Nguyễn Thị

Hân

Địa

Hoàng Thị

Mùi

Sinh Kỹ
Sinh Kỹ
Sinh Kỹ

14. Lê Thị

Tình (a)

15. Nguyễn Thị Vân

Anh

Số
tiết
dự

Xếp loại

G

K

T
B

Y

Ghi chú


16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Phạm Minh

Hậu

TD

Nguyễn Đức

Dũng

TD

Nguyễn Thị

Thủy

Sử

Nguyễn Thị

Hà(a)

Anh

Phạm Thị

Duyên

Anh

Phạm Thị Hồng

Phợng

Anh

Nguyễn Thị

Hòa

Anh

Phan Thị

Chung

Văn

Đỗ Thị Lan

Hơng

Văn

Nguyễn Thị

Hà(b)

Văn

Võ Thị Khánh

Minh

Văn - GD

Nguyễn Thị

Hơng

Văn - GD

Hoàng Thế

Quang

Văn - Sử

Dơng Thi Tố

Loan

Văn - GD

Lê Thị HảiNhạc Sử
Nhạc Sử
Nhạc

31. Ngô Thị

Nhàn

32. Võ Thị Bích

Diệp

Thống kê

Số giờ dự: ..giờ
Trong đó xếp loại: Giỏi: giờ
- Khá: giờ
Trung bình: giờ
- Yếu:
giờTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×