Tải bản đầy đủ

SƠ đồ TRƯỜNG THCS HỒNG THU1 1

S TRNG THCS HNG THUĐ Ư ờ NG

LIÊN

THÔ N

CổNG PHụ

Phòng
tắ
m

WC Nữ WC NAM

WC Nữ WC NAM

KHU VựC WC HS


KHU VựC WC GV

nhà

Bể
NƯ ớ C

DY

G2:Phòng
:Phòngkho
kho
HOá
HOáHọC
HọC

G2: Phòng HOá HọC

- -Phòng
Phòng......

nộ i

xe
WC
Nữ

WC
Nữ
Nữ
WC
NAM

trú

G2: - Phòng TổCM-K HTN
- Phòng bm VậT Lý

Cầu thang
ngoài trời

G2: Phòng TIN HOC

Cầu thang
G1:Phòng
Đ ội TNTP

G :-Phòng
:-Phòng
:-PhòngTổ
TổSH
SH
SH
Tổ
SH
G
1 :-PhòngTổ
SINH
PhòngSINH
- -Phòng

G :Phòng kho
G1:Phòng kho
SINH HOC

phòng cchức
hức nă
năng
ng
DY phòng

G1::- Phòng
Phòng
G
TRUYềN THốNG

Cầu thang

G1: -Phòn
-Phòng
g Tổ
TổCM-KHXH
CM-KHXH
G
N
-Phòng NGHE NHì

Cầu thang

HAI t ầng

DY

phòng
phòng

họ
họcc

HAI
HAI

tt ầng
ầng

Phòng
THƯ VIệN

Phòng
vă n t h

Phòng
Đ ọC

VĂ N
PHòNG

Phòng
PhUòng
HIệ
PHó
HIệ
U PHó
CTCĐ

Phòng
Kế TOá N

Phòng
HIệ
U TRƯ
HIệU
TRƯ ởNG
ởNG

NHà XE

đông

bắc

nam

t ây

PHòNG
Y Tế

PHòNG
BảO Vệ

TRƯ
TRƯ ờNG
ờNG THCS
THCS Hồ
Hồ NG
NG THUỷ
THUỷ

sân

sân

t hể dục
bó ng đá

c ầu l ong
bó ng c huyền

QUố C l ộ 1A

Xỏc nhn ca UBND xó Hng Thu
CH TCH

Hng Thu, Ngy 10 thỏng 9 nm 2011
HIU TRNG


Vâ Thµnh §ångTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×