Tải bản đầy đủ

Phan cong viet tieu chi moi

PHÂN CÔNG VIẾT LẠI PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Người viết
1
San
2
Viễn
3
Mùi
4
Hà a
5
Hậu
6
Quang
7
Diệp
8
Vân Anh
9

Tâm Nhung
10
Thương
1
Th Nhung
2
Th Nhung
3
Phượng
4
Tình a
5
Việt
1
Thanh
2
Thanh
3
Hiền
4
Nguyệt
5
M Lý
6
Hải
1
Thủy
2
Ninh
3
Đ Hương
1
Đình Lý
2
Lợi
3
Cường
4
Đình Lý
5
Hà b
6
H Lý
7
N Hương.
8
Dũng
9
Duyên
10
Tình b
11
Xuyến
12
Hân
Một số lưu ý:
CBGV vào menu Chuyên môn 2013 - 2014 của web trường tải "phiếu đánh giá
tiêu chí - mới" và lấy lại phiếu đánh giá của mình phân công viết, tải "Kết quả kiểm
tra sơ bộ đánh giá ngoài - Hồng Thuỷ" để đối chiếu và viết lại các tồn tại khi viết
phiếu và sửa lại cho phù hợp.
Đây là nhiệm vụ quan trọng trong HK I, yêu cầu các đc thực hiện nghiêm túc có
trách nhiệm. Viết xong và in ra bản giấy gặp đc Đình Lý trao đổi trước khi chuyển
mail.(Từ 14h00 đến 17h00 ngày 28/12/2013).
Tất cả các phiếu đánh giá hoàn thiện xong gửi lại cho đc Đ Lý trước 10h00 ngày
30/12/2013 theo địa chỉ mail ledinhlyht@lethuy.edu.vn. (giữ nguyên tên file)

1

2
3
4

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×