Tải bản đầy đủ

Bản dự trù photo giấy kiểm tra học kì 1

Trờng THCS Hồng Thủy
Bộ phận chuyên môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bảng dự trù pho to bài kiểm tra của học kì i
năm học 2013 - 2014
Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Tôi tên là: Lê Đình Lý.
Chức vụ: P. Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn.
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trờng về in ấn và pho to bài
kiểm tra cho học sinh trờng THCS Hồng Thủy. Bộ phận chuyên môn
của nhà trờng lập dự trù pho to bài kiểm tra của học kì I năm 2013
- 2014 nh sau:
- Phô to tất cả các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra thực hành các
môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh, Sinh, Công nghệ, Giáo dục,
Tin học cho tất cả các khối lớp trong nhà trờng.
- Pho to bài kiểm tra học kì các môn: Công nghệ, Giáo dục,
Tin học của các khối lớp trong nhà trờng.

(kèm theo bảng kê chi tiết)
Tổng số bài cần pho to:
11.133 tờ.
Tổng số tiền pho to:
6.679.800 đồng
Số tiền bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm bảy mơi chín nghìn tám
trăm đồng.
Vậy kính mong nhà trờng duyệt để phục vụ công tác kiểm tra đợc tốt.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10
năm 2013
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý

Kế toán

Bùi Thị Tâm Nhung

Ngời dự trùTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×