Tải bản đầy đủ

Bản dự trù photo giấy kiểm tra học kì 1 3

Trờng THCS Hồng Thủy
Bộ phận chuyên môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bảng dự trù pho to giấy kiểm tra a3
năm học 2013 - 2014
Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Tôi tên là: Lê Đình Lý.
Chức vụ: P. Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn.
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trờng về in ấn và pho to giấy
kiểm tra học kì cho học sinh trờng THCS Hồng Thủy. Bộ phận
chuyên môn của nhà trờng lập dự trù pho to bài kiểm tra của học
kì Toán, Văn, Anh và phục vụ thi thử học sinh giỏi của năm 2013 2014 nh sau:
Phô to tất cả giấy A3 để kiểm tra học kì của năm học 2013 2014
Tổng số tờ cần pho to:
5.000 tờ.
Đơn giá: 1200đ/tờ
Tổng số tiền pho to:

6.000.000 đồng
Số tiền bằng chữ : Sáu triệu đồng chẵn.
Vậy kính mong nhà trờng duyệt để phục vụ công tác kiểm tra
đợc tốt.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10
năm 2013
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng
Đình Lý

Kế toán

Ngời dự trù

Bùi Thị Tâm Nhung

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×