Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


C

KI

N
H

TẾ

H

UNGUYỄN VĂN THÀNH


H

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP

Đ

ẠI

DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TR

ƯN
G

TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

HUẾ, 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TẾ

H

UNGUYỄN VĂN THÀNH

N
H

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP

KI

DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

H


C

TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ

MÃ SỐ: 8310110

ƯN
G

Đ

ẠI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

TR

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN QUANG PHỤC

HUẾ, 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Hương
Trà, Thừa Thiên Huế” là công trình nghiên cứu của riêng tôi và chƣa đƣợc công
bố trên bất kỳ công trình nghiên cứu nào.
Các số liệu trong luận văn đã đƣợc thu thập và sử dụng một cách trung
thực, khách quan, các thông tin trích dẫn trong đề tài nghiên cứu này đều đã

Uđƣợc chỉ rõ nguồn gốc.

TR

ƯN
G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

Tác giả đề tài

i

Nguyễn Văn Thành


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự
đóng góp ý kiến, giúp đỡ từ các bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài ngành thuế, đặc biệt
là ban lãnh đạo, cán bộ công chức tại Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà.
Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô, đã dạy dỗ và truyền đạt cho tôi
những kiến thức quý báu làm nền tảng cho việc thực hiện luận văn này. Đặc biệt,
tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, Tiến sĩ Nguyễn Quang Phục,
ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

H

TẾ

điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thiện luận văn này.

UXin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà đã tạo
Cuối cùng, tôi cũng xin chân thành cám ơn tất cả các bạn bè, đồng nghiệp,

N
H

các doanh nghiệp trên địa bàn đã giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn


C
H

Xin trân trọng cám ơn!

KI

dữ liệu cho việc phân tích, đánh giá để nghiên cứu thực hiện luận văn.

ƯN
G

Đ

ẠI

Tác giả

TR

Nguyễn Văn Thành

ii


TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 8310110

Niên khóa: 2017 – 2019
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUANG PHỤC
Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC
THUẾ THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ
1. Mục đích và đối tƣợng nghiên cứu

U- Mục đích nghiên cứu: Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực

TẾ

H

tiễn về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà. Vận dụng những kiến

N
H

thức đó để phân tích thực trạng việc chấp hành pháp luật thuế thu nhập doanh

KI

nghiệp và công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp


C

nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà trong giai đoạn (2015 - 2017). Từ đó phát

H

hiện những tồn tại hạn chế để đề xuất những số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả

Đ

ẠI

công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp đối với doanh

N
G

nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.- Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và

Ư

thực tiễn liên quan đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các

TR

doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Các phƣơng pháp nghiên cứu đã sử dụng
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ
cấp; Phƣơng pháp thống kê mô tả, phƣơng pháp so sánh; Phƣơng pháp tổng hợp và
xử lý số liệu đƣợc tiến hành trên phần mềm Excel.
3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận
Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế
TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế; tiến hành phân tích toàn bộ dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập

iii


đƣợc, đánh giá thực trạng quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong 3 năm 2015-2017, làm
rõ những kết quả đạt đƣợc, chỉ ra các hạn chế và nguyên nhân từ đó đã đề xuất các
giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

TR

ƯN
G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

Utại Chi cục thuế thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

iv


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ................................ iii
MỤC LỤC ................................................................................................................... v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................ix
DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... xDANH MỤC SƠ ĐỒ , BIỂU ĐỒ ..............................................................................xi

U

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................. 1

TẾ

H

1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1

N
H

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2
2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2

KI

2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2


C

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2

H

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu........................................................................................... 2

Đ

ẠI

3.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2

N
G

4. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................................... 34.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu, thông tin .............................................................. 3

Ư

4.1.1. Đối với số liệu, thông tin thứ cấp: ..................................................................... 3

TR

4.1.2. Đối với số liệu, thông tin sơ cấp: ...................................................................... 3
4.1.3. Xác định phƣơng pháp chọn mẫu và kích cỡ mẫu: ........................................... 3
4.2. Phƣơng pháp xử lý và phân tích số liệu ............................................................... 4
5. Kết cấu luận văn ...................................................................................................... 4
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 5
CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU
NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ................. 5
1.1. Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................................................... 5

v


1.1.1. Các khái niệm cơ bản về thuế ........................................................................... 5
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp ..................... 6
1.1.3. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................ 9
1.1.4. Khái quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa ........................................................... 14
1.2. Nội dung quản lý thuế TNDN đối với DN NVV ............................................... 17
1.2.1. Sự cần thiết quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ........ 17
1.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ............... 18
1.2.3. Nội dung nghiệp vụ quản lý thuế thu nhập doanh nghiêp .............................. 19
1.3. Tiêu chí đánh giá quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp nhỏ và

Uvừa ............................................................................................................................. 26

TẾ

H

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác quản lý thuế TNDN đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa .......................................................................................... 28

N
H

1.4.1. Nhân tố khách quan ......................................................................................... 28

KI

1.4.2. Nhân tố chủ quan ............................................................................................ 30


C

1.5. Kinh nghiệm của các địa phƣơng về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối

H

với doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................................................................... 32

Đ

ẠI

1.5.1. Kinh nghiệm của các địa phƣơng về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối

N
G

với doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................................................................... 32
1.5.2. Bài học kinh nghiệp cho công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

Ưdoanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thị xã Hƣơng Trà ....................................................... 34

TR

CHƢƠNG 2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ
HƢƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 ............................ 35
2.1 Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của Thị xã Hƣơng Trà............. 35
2.1.1 Đặc kiện tự nhiên. ............................................................................................ 35
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội thị xã Hƣơng Trà năm 2017 ................................... 36
2.1.3. Khái Quát v
1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

5. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp

1

2

3

4 5

6. Công tác thi hành quyết định hành chính thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Công tác xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
8. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế thu nhập doanh nghiệp
9. Ứng dụng qui trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

H

U2. Thủ tục về thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Công tác về quản lý nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt thuế thu nhập

TẾ

doanh nghiệp

ẠI

H


C

KI

N
H

4. Công tác về quản lý thông tin ngƣời nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đ

10. Xin anh/ chị cho ý kiến đề xuất về một số giải pháp nhằm hoàn thiện

N
G

quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã

ƯHƣơng Trà trong thời gian tới:

TR

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh/chị.

96

5
5
5
5


PHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT
DOANH NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ
THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ
(Phiếu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai thuế tại Chi cục thuế thị xã
Hương Trà, Thừa Thiên Huế)

UTôi là học viên cao học ngành Quản lý kinh tế của Trƣờng Đại học kinh tế, Đại

TẾ

H

học Huế. Tôi đang thực hiện đề tài: "Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã

N
H

Hương Trà, Thừa Thiên Huế". Mọi ý kiến trả lời của anh/chị đều góp phần vào sự

KI

thành công của đề tài và giúp tôi hoàn thành khóa học. Những câu hỏi trong phiếu


C

khảo sát này chỉ có mục đích tham khảo ý kiến của anh/chị liên quan đến đề tài mà

H

không ngoài mục đích khác.

Đ

ẠI

Rất mong các anh/chị dành thời gian trả lời một số câu hỏi sau đây một cách khách

----------------------------------------N
G

quan nhất.

Ư

I. THÔNG TIN CHUNG

TR

(Xin anh/chị vui lòng đánh dấu  vào ô mà mình cho là thích hợp nhất)
1. Loại hình doanh nghiệp:
 Công ty cổ phần  Công ty TNHH  Doanh nghiệp tƣ nhân  Hợp tác xã
2. Ngành nghề kinh doanh
 Sản xuất

 Vận Tải

 Xây dựng

3. Sử dụng phần mềm kế toán
 Có

 Không

97

 Thƣơng mại – dịch vụ


II.CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Xin vui lòng đánh dấu vào các ô vuông tƣơng ứng mà anh/chị cho là phù
hợp nhất với suy nghĩ của mình theo một trong năm mức độ sau:
1

2

Rất không hiệu

3

Không hiệu quả/

quả/ rất không

không hài lòng

hài lòng

Bình thƣờng

4

5

Hiệu quả/

Rất hiệu quả/

hài lòng

rất hài lòng

Mức độ đánh giáXin anh/chị cho ý kiến đánh giá

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TẾ

H

U

1. Mức độ hài lòng về thủ tục kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Mức độ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai và nộp
thuế của cơ quan thuế.


C

KI

N
H

3. Mức độ hài lòng về hiệu quả tƣ vấn thuế, hỗ trợ từ phía cơ quan thuế
4. Trình độ thực hiện quản lý thuế của cán bộ thuế
5. Đánh giá về văn bản hƣớng dẫn thực hiện chính sách pháp luật

H

thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đ

ẠI

6. Đánh giá về công tác quản lý kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Đánh giá về công tác quản lý nợ thuế và các biện pháp thực hiện

N
G

cƣỡng chế nợ thuế.

Ư

TR

luật về thuế.8. Mức độ hài lòng của ngƣời nộp thuế khi bị xử phạt vi phạm pháp
9. Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp.

10. Xin anh/ chị cho ý kiến đề xuất về một số giải pháp nhằm hoàn thiện
quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo Chi cục thuế thị
xã Hƣơng Trà trong thời gian tới:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh/chị.

98


PHỤ LỤC 3
Bảng xử lý dữ liệu điều tra khảo sát của cán bộ thuế
Nội dung
Giới tính

30

100,0

Nam

25

83,3

5

16,7

30

100,0

Dƣới 10 năm

6

20,0

Từ 11 đến 15 năm

1

3,3

Từ 16 đến 20 năm

6

20,0

17

56,7

30

100,0

0

-

4

13,3

25

83,4

1

3,3

30

100,0

Cán bộ kiểm tra, quản lý nợ

7

23,0

Cán bộ tuyên truyền và hỗ trợ

5

17,0

5

17,0

Khác

13

43,0

Nữ
Thời gian công tác

U

2

TẾ

H

Trên 20 năm
Trình độ

N
H

3

Trung cấp/Cao Đẳng


C

Đại học

KI

Phổ thông trung học

ẠI

H

Sau Đại học

Bộ phận công tácN
G

Đ

4

Tỷ lệ (%)1

Số lƣợng

Ư

STT

TR

Cán bộ kê khai và kế toán thuế

(Nguồn: Tổng hợp từ 30 phiếu điều tra, khảo sát)

99


Tổng đánh giá

(3)

(4)

(5)

Số lƣợng

0

3

15

10

2

%

0

10,00

50,00

33,33

6,67

Số lƣợng

1

9

14

6

0

%

3,33

30,00

46,67

20,00

0

Số lƣợng

0

6

15

9

0

%

0

20,00

50,00

30,00

0

Số lƣợng

0

2

16

10

2

6,67

53,33

33,33

6,67

0

2

16

10

2

%

0

6,67

53,33

33,33

6,67

Số lƣợng

1

9

14

6

0

%

3,33

30,00

46,67

20,00

0

Số lƣợng

1

9

14

6

0

%

3,33

30,00

46,67

20,00

0

Số lƣợng

0

8

17

5

0

%

0

26,67

56,67

16,67

0

30

định thuế TNDN
Hiệu quả thủ tục về thực
hiện miễn, giảm thuế

30

TNDN
Hiệu quả về quản lý nợ,
xóa nợ tiền thuế, tiền phạt 30
Hiệu quả về quản lý thông
30

%

TNDN
30

30

Đ

Hiệu quả thi hành quyết định

ẠI

H

tra, kiểm tra thuế TNDN

Số lƣợng


C

Hiệu quả từ công tác thanh

N
G

hành chính thuế TNDNHiệu quả xử lý vi phạm

30

Ư

pháp luật về thuế TNDN

Hiệu quả giải quyết khiếu

TR

0

KI

tin về ngƣời nộp thuế

N
H

H

thuế TNDNkê khai, nộp thuế và ấn

(2)

U

Hiệu quả quản lý đăng ký,

(1)

TẾ

Nội dung đánh giá

nại, tố cáo về thuế TNDN

30

(Nguồn: Tổng hợp từ 30 phiếu điều tra, khảo sát)

100


PHỤ LỤC 4
Bảng xử lý dữ liệu điều tra khảo sát của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổng đánh giá

Mức độ tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp kê khai và
nộp thuế của cơ quan thuế

60

Mức độ hài lòng về hiệu quả
tƣ vấn thuế, hỗ trợ từ phía cơ
quan thuế

60

Trình độ thực hiện quản lý
thuế của cán bộ thuế

60

(5)

Số lƣợng

0

10

34

16

0

%

0

10

34

16

0

Số lƣợng

0

8

36

16

0

%

0

8

36

16

0

Số lƣợng

0

14

36

10

0

36

10

0

Số lƣợng

0

17

32

11

0

N
H

0

17

32

11

0

Số lƣợng

0

14

36

10

0

%

0

14

36

10

0

Số lƣợng

0

12

39

9

0

%

0

12

39

9

0

Số lƣợng

0

7

37

16

0

%

0

7

37

16

0

Số lƣợng

0

16

33

11

0

%

0

16

33

11

0

Số lƣợng

0

11

40

9

0

%

0

11

40

9

0

KI

C
60

60

Mức độ hài lòng của ngƣời
nộp thuế khi bị xử phạt vi
phạm pháp luật về thuế

60

Đánh giá về công tác thanh
tra, kiểm tra thuế thu nhập
doanh nghiệp

60

ẠI

Đánh giá về công tác quản lý
nợ thuế và các biện pháp thực
hiện cƣỡng chế nợ thuế

N
G14

%

60

TR

Ư

0

H

%

Đánh giá về công tác quản lý
kê khai thuế thu nhập
doanh nghiệp

Đ

(4)

H

Đánh giá về văn bản hƣớng
dẫn thực hiện chính sách pháp
luật thuế thu nhập
doanh nghiệp

(3)60

(2)

U

Mức độ hài lòng về thủ tục kê
khai nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp

(1)

TẾ

Nội dung đánh giá

(Nguồn: Tổng hợp từ 100 phiếu điều tra, khảo sát)

101


PHỤ LỤC 5
Một số câu hỏi phụ dùng để thực hiện phỏng vấn sâu các đáp viên nhằm thu
thập thêm thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài.
1. Theo anh/chị nhìn chung công tác quản lý và kê khai nộp thuế tại chi cục nhƣ
thế nào?
2. Ngoài các nội dung đã đánh giá tại bảng câu hỏi anh/chị có ý kiến gì khác liên
quan đến công tác kê khai, nộp thuế và quản lý thuế TNDN tại Chi cục thuế thị
xã Hƣơng Trà không?
3. Anh/chị có thể cho biết lý do anh/chị lựa chọn các mức độ đánh giá trong thang

Uđo của bảng câu hỏi?

H

4. Anh chị có thƣờng xuyên nghiên cứu các văn bản pháp luật thuế không?

TẾ

5. Bình quân một năm anh/chị tiếp xúc với cơ quan thuế bao nhiêu lần?

N
H

6. Anh/chị đã có lúc nào xin tƣ vấn hỗ trợ, hƣớng dẫn chính sách thuế từ phía cơ

KI

quan thuế chƣa?

H

với ngƣời nộp thuế không?


C

7. Bộ phận anh chị thực hiện công tác quản lý thuế có thƣờng xuyên tiếp xúc

ẠI

8. Anh chị đã bao giờ trực tiếp tƣ vấn chính sách thuế, thủ tục khai thuế cho ngƣời

N
G

Đ

nộp thuế chƣa?

9. Anh/chị cho biết ƣu nhƣợc điểm về hình thức khai thuế điện tử so với hình

Ưthức khai thuế nộp bản giấy nhƣ trƣớc đây?

TR

(Nguồn: tác giả tổng hợp)

102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×