Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ PHƯỚC HẬU

LỚP 4B XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Môn: TOÁN Lớp: 4
Bài:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ


Toán:
BÀI CŨ

Thương có chữ
số 0
1 Đặt tính rồi tính
23520 : 56

4066 : 38


2 Tính giá trị của biểu thức
( 2000 + 996 ) : 28


Toán:
a) 1944 : 162 = ?
1944 162
1944
.
0324
324 12
000
1944 : 162 = 12

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 194 chia 162 được 1, viết 1;
1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ;
1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ;
1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.
* Hạ 4, được 324 ; 324 chia 162 được 2, viết 2;
2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ;
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0,
viết 0.


Toán:
b) 8469 : 241 = ?
..
84699 241
846
..
1239 35
1239
034

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 846 chia 241 được 3, viết 3;
3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;
3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;
3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1,
viết 1.
* Hạ 9, được 1239 ; 1239 chia 241 được 5, viết 5;
8469 : 241 = 35(dư 34) 5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ;
5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;
5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng
0, viết 0


Toán:
a) 1944 : 162 = ?
1944 162
1944
.
0324
324 12
000
1944 : 162 = 12

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
b) 8469 : 241 = ?
8469
1239
034

241
35

8469 : 241 = 35(dư 34)


Toán:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

*Luyện tập:
1 Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424
2120 424
000 5
b) 6420 : 321
6420
0000
0

321
20

1935 : 354
1935 354
165 5
4957 : 165
4957 165
0007 30
7


Toán:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

*Luyện tập
2 Tính giá trị của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
=
504735
+ 18
=

504753

b) 8700 : 25 : 4
= 348 : 4
= 87


Toán:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Chọn ý đúng
7500:25:4 = ?

Luật chơi: Trên màn hinh
phép
có Trong
một ngôi
sao chia
lớn vàcó5 dư
1
số sao
chianhỏ.
phải
nhưsao
thế nào
A. 25
B.
B.75
75
C. 750
ngôi
5 ngôi
Phần
thưởng
của
em

một
chiếc
tẩy chi
sogắn
vớicác
số dư
?Phần
nhỏ
số thứ
tự từthưởng
1thưởng
Phần
Phần
thưởng
của
của
của
em
em
em
làlà

một
một
một
tràng
chiếc
chiếc
pháo
khăn
thước
bút
tay
quàng
kẻ
đến 5 tương ứng với mỗi
ngôi sao là một câu hỏi,
trong đó có một ngôi sao5
2
may mắn. Các em được
quyền chọn mỗi lần một
Ngôi sao
ngôi sao. Trả lời đúng các
Chọn ý đúng
may
mắn
em được phầnChọn
thưởng

ý đúng
352:(32x11) = ?
tràngXphỏo
Nếu chọn
x 123tay.
= 1230
B. 11
C. 32
A. 1
được ngôi sao may
Sai mất rồi
A. x=10 B. x=1 C.x=11
mắn,các em sẽ được nhận
mất rồi
ngay một phần quàSaimà
không phải trả lời câu hỏi.
4
3
A

B

C

D

E


Toán:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

Bài tập về nhà:
3 Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 m vải.
Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa
hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải
đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?


Toán:

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
( Xem sách trang 86)


Bài học kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×