Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

CHIA CHO SỐ
CÓ BA CHỮ SỐ


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TÀO TP SƠN LA
TRƯỜNG TH CHIỀNG XÔM

Tiết 78:

Chia cho số có ba chữ số


Toán

Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số

1976 : 152 = ?
1976 152
1045 52 6 1 3
40 00
56

13
1976 : 152 = …

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
• 197 chia 152 được 1, viết 1;
1 nhân 2 bằng 2; 7 trừ 2 bằng 5, viết 5;
1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4;
1 nhân 1 bằng 1; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.
• Hạ 6, được 456; 456 chia 152 được 3,
viết 3;
3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0, viết 0;
3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1; 5 trừ 5
bằng 0, viết 0;
3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4; 4 trừ 4
bằng 0, viết 0.


Toán

Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số
8469 : 241 = ?
8469 241
71 2 3 9 3 5
120 30 45
8469 : 241 35
=…
(Dư 34)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 864 chia 241 được 3, viết 3;
3 nhân 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3;
3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1; 4 trừ 2 bằng 2,
viết 2;
3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7; 8 trừ 7 bằng 1,
viết 1.
* Hạ 9, được 1239; 1239 chia 241 được 5, viết 5;
5 nhân 1 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4;
5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2; 3 trừ 0 bằng 3,
viết 3;
5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12, 12 trừ 12
bằng 0, viết 0.


Thực hành
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a)1464 : 122

b) 4578 : 212

c) 4899 : 213


Chúc các em
chăm ngoan
Học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×