Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CHÂU ĐỨC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

MÔN TOÁN
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số


Ví dụ 1:

194
1944
44
194
0324
32
00 0


1944 :162 = ?

162
12

1944 : 162 = 12

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 194 chia 162 được 1; Viết1
• 1 nhõn 2 bằng 2,4 trừ 2 bằng 2;
viết2
• 1 nhõn 6 bằng 6,9 trừ 6 bằng 3;
viết3
• 1 nhõn 1 bằng 1,1 trừ 1 bằng 0;
viết0
*Hạ4 , được 324
• 324 chia 162 được 2; viết2
• 2 nhõn 2 bằng 4,4 trừ 4 bằng 0;
viết0
• 2 nhõn 6 bằng 12,12 trừ 12 bằng 0;
viết 0,nhớ 1
• 2 nhõn 1 bằng 2,thờm 1 bằng 3,
viết0 3 trừ 3 bằng


Ví dụ 2:

8469 :241 = ?

8469 241
1239 35
034
8469 : 241 = 35 (dư 34)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 846 chia 241 được 3,viết 3;
• 3 nhõn 1 bằng 3,6 trừ 3 bằng
3,viết 3
• 3 nhõn 4 bằng 12,14 trừ 12 bằng 2;
viết 2nhớ 1
• 3 nhõn 2 bằng 6,thờm 1 bằng 7;
8 trừ 7 bằng 1 ,viết1
* Hạ 9, được 1239;
1239 chia 241 được 5, viết 5;
• 5 nhõn 1 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4,
viết 4;
• 5 nhõn 4 bằng 20; 23 trừ 20 bằng
3,viết 3 nhớ 2;
• 5 nhõn 2 bằng 10, thờm 2 bằng 12;
12 trừ 12


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số
Các bước thực hiện:
Bước 1:- Đặt tính
Bước 2: -Chia theo thứ tự từ trái sang phải


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số

Thực hành:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

6420 : 321
6420 321
0000 20

1935 : 354
1935 354
165 5


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số
Các bước thực hiện:
Bước 1: - Đặt tính
Bước 2: -Chia theo thứ tự từ trái sang phải
*Lưu ý: Khi chia cho số cú ba chữ số, nếu ở lượt chia thứ nhất
lấy ba chữ số khụng đủ chia thỡ ta lấy bốn chữ số để chia.


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số
Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức:

8700 : 25 : 4
Cách 1:
8700 : 25 : 4
Cách 2:

= 348 : 4
= 87

8700 : 25 : 4


= 8700 : 4 : 25
= 2175 : 25
= 87

Cách 3:
8700 : 25 : 4
= 8700 : ( 25 x 4 )
= 8700 : 100
= 87


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số

Điền Đ hay S ?
2430 162
0810 15
000
Đ

2430 162
0810 105
000

s


Toán
Tiết 78: Chia cho số có ba chữ số
Khi thực hiện phép chia cho số có ba chữ
Số ta làm như sau:
Bước 1: - Đặt tính
Bước 2: -Chia theo thứ tự từ trái sang phải
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×