Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

MÔN TOÁN
GIỚI THIỆU TỈ SỐ


Kiểm tra bài cũ
Viết thương của mỗi phộp chia sau dưới dạng
phõn số:

7
9
5
5:8= 8
6
6 : 19 =
19
7:9=


Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
5 xe
Số xe tải :

7 xe
Số xe khách:
Ta nói : - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay

5.
7

5
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
số xe khách .
7
7

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay

.

5
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng
số xe tải.
5

Số thứ nhất

Số thứ hai

5

7

3

6

a

b (khác 0)

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

5
5 : 7 hay
7
3
3 : 6 hay
6
a : b hay a
b

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

a
(b khác
b 0)


Cho a = 2m, b = 7m
- An nói: Tỉ số của a và b là 2 : 7 hay

2
7

- Mai nói: Tỉ số của a và b là 2m : 7m hay

Theo em bạn nào nói đúng ?

.

2m
7m

.


Cho a = 2m, b = 7m
Tỉ số của a và b là 2 : 7 hay

2
7

.

Lưu ý: Khi viết tỉ số của hai số không viết
kèm theo tên đơn vị.


Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
5 xe
Số xe tải :
7 xe
Số xe khách:
Ta nói : - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay

5.
7

5
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
số xe khách .
7
7

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay

.

5
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng
số xe tải.
5

Số thứ nhất

Số thứ hai

5

7

3

6

a

b (khác 0)

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

5
5 : 7 hay
7
3 : 6 hay 3
6
a : b hay a
b

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

a
(b khác
b 0)


Bài 3:
Số bạn của cả tổ là:
5 + 6 = 11 ( bạn )
a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của
cả tổ là: 5
11
b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của
cả tổ là: 6
11


Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
5 xe
Số xe tải :
7 xe
Số xe khách:
Ta nói : - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

5
7

5.
7

số xe khách .

7
- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay
.
5
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

Số thứ nhất

Số thứ hai

5

7

3

6

a

b (khác 0)

5

số xe tải.

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

5
5 : 7 hay
7
3 : 6 hay 3
6
a
a : b hay
b

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

a
(b khác
b 0)


Bài 4:

Tóm tắt:

Số trâu:

? con
20 con

Số bò :

Bài giải :
Trên bãi cỏ có số trâu là :
20 : 4 = 5 (con)
Đáp số : 5 con trâu.Hết giờ

Cho hai số a = 8, b = 15.
15
Tỉ số của b và a là
8

Đ


Cho hai số a = 13 kg
b = 17 kg

13
kg
Hết giờ Tỉ số của a và b là
17 kg

S


Cho hai số a = 9, b = 12.

Hết giờ

3
Tỉ số của a và b là
4

Đ


Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
5 xe
Số xe tải :
7 xe
Số xe khách:
Ta nói : - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

5
7

5.
7

số xe khách .

7
- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay
.
5
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

Số thứ nhất

Số thứ hai

5

7

3

6

a

b (khác 0)

5

số xe tải.

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

5
5 : 7 hay
7
3 : 6 hay 3
6
a
a : b hay
b

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

a
(b khác
b 0)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×