Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

TOÁN LỚP 4

GIỚI THIỆU TỈ SỐ


1. Giới thiệu về tỉ số:
*Ví dụ 1
Một đội có 5 xe tải và 7 xe khách.


Số xe tải:
5 xe

Số xe khách:
7xe

Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 :7 hay
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

số xe khách.
5

Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7:5 7
5
hay
.
7 số xe tải.
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng
7
5

.


*Ví dụ 2:
TØ sè cña sè
thø nhÊt vµ sè
thø hai

Sè thø nhÊt

Sè thø hai

3

7

3 :7 hay

4

8

...

...

a

b (b khác 0)

4 : 8 hay
3
7
4
a8a : b hay

b


Tìm tỉ số của 2m và 7m ?
Tỉ số của 2m và 7m là 2 : 7 hay 2 .
7

Lưu ý: Khi viết tỉ số của 2 số, không kèm
theo tên đơn vị.


2. Luyện tập
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a)

a = 2 b) a = 7 c) a = 6 d) a = 4
b=3
b=4
b=2
b = 10

c) Tỉ số của a và b là 6 : 2 hay

= 36
2

d) Tỉ số của a và b là 4:10 hay

=4
10

2
5


Bài 2:


a. Tỉ số của số chó và số mèo là 2 .
8
b. Tỉ số của số mèo và số chó là 8 .
2


Bài 3:

Số bạn của cả tổ là:
5 + 6 = 11 ( bạn )

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là:
5 : 11 = 5
11
b) Tỉ số của bạn gái và số bạn của cả tổ là:
6 : 11 = 6
11


Bài 4:
 Tóm tắt:

Số trâu:

? con
20 con

Số bò:


Bài giải
Trên bãi cỏ có số trâu là:
20 : 4 = 5 ( con )
Đáp số: 5 con


Cho a = 5 ; b = 3
* Nam nói: Tỉ số của b và a là

5
.
3

* Hùng nói: Tỉ số của b và a là

3.
5

Bạn nào nói đúng, bạn nào nói sai ?
Vì sao?


Bài 137

Giới thiệu tỉ số
1. Giới thiệu về tỉ số:
Tỉ số của a và b là a : b hay a (b khác 0).
b

Lưu ý: Khi viết tỉ số của 2 số, không kèm
theo tên đơn vị.
2. Luyện tập: (Bài 1; 3; 4 – SGK Tr 147)


BÀI HỌC KẾT THÚC
Kính chào thầy cô
giáo
Chào tất cả các em !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×