Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số


Ví dụ 1: Có 2 con gà mái và 3 con gà trống.
Số gà mái:
Số gà trống:

2 con

3 con

2
- Tỉ số của số gà mái và số gà trống là 2:3 hay .
3
2

Tỉ số này cho biết số gà mái bằng

3

số gà trống.

3

- Tỉ số của số gà trống và gà mái là 3 : 2 hay .
2

3
Tỉ số này cho biết số gà trống bằng
số gà mái.
2


Ví dụ 2:
Sè thø
nhÊt
4
6
a

Sè thø hai TØ sè cña sè thø
nhÊt vµ sè thø
hai4
5
4 : 5 hay

5

3
b (khác 0)

6
6 : 3 hay
3

a
a: b hay
b

Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là: a : b
a
hay
(b khác 0).
b


Bài 1 : Viết tỉ số của a và b, biết:
a) a = 2

2
Tỉ số của a và b là:
3

b) a = 3
b=3
b=9

3
Tỉ số của a và b là:
9

c) a = 8
b=2

8
Tỉ số của a và b là:
2


Bài 2: Trên bàn có 3 bút bi và 5 bút chì.
a. Viết tỉ số của số bút bi và số bút chì?
b. Viết tỉ số của số bút chì và số bút bi?
3
Tỉ số của số bút bi và số bút chì là:
5
5
Tỉ số của số bút chì và số bút bi là:
3


Bài 3 :
Trong một tổ có 5 bạn trai và 4 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ?
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ?
Bài giải
Số bạn trai và số bạn gái của cả tổ là:
4 + 5 = 9 (bạn)
5
Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là:
9
4
Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là:
9


1
Bài 4: Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng
4

số bò. Hỏi trên bãi có mấy con trâu?
Tóm tắt:

? con

Số con trâu:
Số con bò:
20 con

Bài giải
Trên bãi có số con trâu là:
20 : 4 = 5 ( con)
Đáp số: 5 con trâu


Ví dụ:
- Số thứ nhất là …
- Số thứ hai là …
- Hỏi tỉ số của hai số là bao nhiêu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×