Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN GIANG
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Lớp 4

Lớp 4

TOÁN


Toán
Kiểm tra bài cũ:
Bài 3 (SGK): Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ
Bài 4 (SGK): Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng
1/4 số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?


Toán (tiết 138)
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số

1. Bài toán 1:
đó
 C¸c bíc gi¶i
Tổng của hai số là 96. Tỷ số của hai số
đó là 3 . Tìm hai số đó.
5

Ta có sơ đồ
Số bé:
Số lớn:

Bài giải

1. Vẽ sơ đồ

?
96

?
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
3 +5 = 8 ( phần )
Giỏ trị của một phần là: 96 : 8 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là: 96 - 36 = 60
(hoặc 12 x 5 = 60)
Đáp số: Số bé: 36
Số lớn: 60

2. Tìm tổng số phần bằng
nhau
3. Tìm giá trị của một phần
bằng nhau
4. Tìm số lớn hoặc số bé
5. Tìm số còn lại


Toán (tiết 138)
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
2. Bài toán 2:
Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở
2
của Minh bằng 3 số vở của Khôi. Hỏi
mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Ta có sơ đồ
Minh:
Khôi:

Bài giải

? quyển
25 quyển

? quyển

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 ( phần )
Số vở của Minh là:
(25 : 5) x 2 = 10 ( quyển )
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15 ( quyển )
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi: 15 quyển vở


Toán tiết 138
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
3. Thực hành luyện tập
Bài tập 1: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm.
b)
a)
Số bé
Số
lớn
Số
Số bé
lớn

Tổng của hai số là
bằng
….
6335
….
Số lớn
bé được
đượcbiểu
biểuthi
thilàlà…
53…phần
phần
35 bằng nhau.
63
Số bé
lớnđược
đượcbiểu
biểuthị
thịlàlà4…

4 phần
phần
như thế.
35 .
Tỉ số của số lớn
bé và
vàsố
sốlớn
bé là …
4
97
Tổng số phần bằng nhau là …


Toán tiết 138
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
3. Thực hành luyện tập
Bài tập 2:
?
Sơ đồ:
Số bé:
?

Số lớn:

45


Toán tiết 138
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài tập 3: Một cửa hàng đã bán 49 kg gạo, trong đó số gạo nếp
bằng 2/5 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu
ki-lô-gam mỗi loại?
Bài giải
?
Gạo nếp
49kg
?
Gạo tẻ
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 = 7 (phần)
Gạo nếp đã bán là: (49 : 7) x 2 = 14 (kg)
Gạo tẻ đã bán là: 49 – 14 = 35 (kg)
Đáp số: gạo nếp 14kg ; gạo tẻ 35kg


Trò chơi: “Thi phát hiện nhanh”
• Điền Đ vào câu đúng, điền S vào câu sai:
• Bài toán được tóm tắt dưới đây là thuộc dạng toán tìm hai số
khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đ

Cam:
Tỏo:

? quả
25 quả

? quả
?quả
S

Cam:
Táo:

S

Cam:
Tỏo:

5quả
? quả
? quả

25 quả

25quả


Toán tiết 138
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Cỏc bước giải :
1. Vẽ sơ đồ
2. Tỡm tổng số phần bằng nhau
3. Tỡm giỏ trị của một phần bằng nhau
4. Tỡm số lớn hoặc số bộ
5. Tỡm số cũn lại


•Trung bình cộng của hai số là 35. Số lớn gấp 6 lần
số bé. Tìm hai số đó.

- TBC của hai số là 35 suy ra tổng của
hai số là : 35 x 2 = 70
- Số lớn gấp 6 lần số bé nghĩa là tỉ số
của số lớn và số bé là 6/1
- Đây là bài toán thuộc dạng tìm hai số
khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×