Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

MÔN TOÁN LỚP 4

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ
TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


Toán
Kiểm tra bài cũ

Giới thiệu tỉ số
Câu 1 : Số bé bằng 3, số lớn bằng 5. Tỉ số của số bé và số
lớn là:
3
a)
5

5
b)
3

3

c)
8

5
d)
8


Toán
Kiểm tra bài cũ

Giới thiệu tỉ số
Câu 2 : Trong tổ có 3 bạn gái và 2 bạn trai.
Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai là :

3
a)
5

2
b)
5

3
c)
2

2
d)
3


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3
5
Tìm hai số đó.

Bài toán cho biết gì?
( Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3 )
5
Bài toán hỏi gì? (Tìm hai số đó.)


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3
5
Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Bài giải

?

Số bé:
Số lớn:

96
?


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài giải ?
Ta có sơ đồ: Số bé:
Số lớn:

96
?

Bước 1: Tìm tổng số phần Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
bằng nhau.
3 + 5 = 8 ( phần)
Giá trị 1 phần là:
Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.
96 : 8 = 12
Số bé là:
Bước 3: Tìm số bé.
12 x 3 = 36
Số lớn là:
Bước 4: Tìm số lớn.
96 - 36 = 60
Đáp số: Số bé 36; Số lớn 60


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lưu ý: Khi trình bày bài giải có thể gộp bước 2
và bước 3 là:
Ta có sơ đồ:

Bài giải ?
Số bé:
Số lớn:
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 5 = 8 (phần)
Số bé là:
96 : 8 x 3 = 36
Số lớn là:
96 – 36 = 60
Đáp số: Số bé: 36; Số lớn: 60

96


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng
và tỉ số của hai số đó:
Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.
Bước 3: Tìm số bé.
Bước 4: Tìm số lớn.


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở
2
của Minh bằng
số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có
3
bao nhiêu quyển vở?
Bài toán cho biết gì?( Minh và Khôi có 25 quyển vở
Bài toán hỏi gì?

2
Số vở của Minh bằng số vở của Khôi)
3

( Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở)


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài giải
? quyển
Ta có sơ đồ:

Minh:
Khôi:

Bước 1: Tìm tổng số
phần bằng nhau.
Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.
Bước 3: Tìm số bé.
Bước 4: Tìm số lớn.

25 quyển

?quyển
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 ( phần)
Giá trị 1 phần là:
25 : 5 = 5 (quyển)
Số vở của Minh là:
5x 2 = 10 (quyển)
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15( quyển)
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi :15 (quyển vở)


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lưu ý: Khi trình bày bài giải có thể gộp bước 2 và bước 3 là:

Bài giải ?quyển
Ta có sơ đồ:

Minh:
Khôi:

25 quyển

?quyển
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2+ 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh:
25 : 5 x 2 = 10(quyển)
Số vở của Khôi là:
25 – 10 = 15(quyển)
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi: 15 quyển vở


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Qua 2 bài toán, các em hãy nêu các bước giải toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.
Bước 3: Tìm số bé.
Bước 4: Tìm số lớn.


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

1. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2
7
Tìm hai số đó.
Ta có sơ đồ:

Giải ?
Số bé:

?

Số lớn:
Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là:
333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là:
333 – 74 = 259
Đáp số : Số bé: 74
Số lớn: 259

333


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
2/ Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng
3

Giảikho chứa bao nhiêu tấn thóc?
2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi
Ta có sơ đồ:
Kho thứ nhất:

?
?

125 tấn

Kho thứ hai:
Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
125 : 5 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
125 – 75 = 50 (tấn)
Đáp số : Kho thứ nhất: 75 tấn thóc
Kho thứ hai: 50 tấn thóc


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
3. Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của
hai số đó là 4 .Tìm hai số đó.
5
Hướng dẫn

Số lớn nhất có hai chữ số là số mấy?
Tổng bằng bao nhiêu?
Tỉ số bằng bao nhiêu?


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
3. Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của
hai số đó là 4 .Tìm hai số đó.
5

Thảo luận
nhóm


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
3. Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của
4
hai số đó là
.Tìm hai số đó.
5
Bài giải
Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.
?
Ta có sơ đồ: Số bé:
?
99
Số lớn:
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
4 + 5 = 9 (phần)
Số bé là:
99 : 9 x 4 = 44
Số lớn là:
99 – 44 = 55
Đáp số : Số bé: 44
Số lớn: 55


Ai đúng, ai nhanh


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đề bài
2
Một lớp học có 20 học sinh, trong đó số bạn trai bằng
số bạn gái. Hỏi lớp học đó có mấy bạn trai, mấy bạn 3

gái?Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Dặn dò
- Xem lại bài: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó.
- Xem trước bài: “Luyện tập”


Bài học đến đây kết thúc
Xin cám ơn các thầy cô đã về dự giờ
Cám ơn các em đã nỗ lực nhiều trong
tiết học hôm nay.

TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
QUẬN HẢI CHÂU ĐNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×