Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó


TOÁN
Em hãy viết tỉ số của a và b; biết :
a) a=5 , b=7
a)

5
7

?

b) a=9 , b=5
b)

9
5

c) a=11 , b=15
c)

11

15


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 1:
Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số đó là 3 .Tìm hai
5
số đó.
Bài giải:
?
Ta có sơ đồ:
Số bé

96

Số lớn
?


Ta có sơ đồ:

Bài giải:
?

Số bé

96

Số lớn

?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
5 + 3 = 8 ( phần )
Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36
Số lớn là: 96 : 8 x 5 = 60
Đáp số : Số bé : 36
Số lớn: 60


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2:

2
Minh và khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng
số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở? 3


Ta có sơ đồ:
Minh
Khôi

Bài giải:
?
25 quyển
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 ( phần )
Số quyển vở của Minh :
25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
Số quyển vở của Khôi :
25 : 5 x 3 = 15 (quyển)
Đáp số : Minh : 10 quyển vở
Khôi : 15 quyển vở


LUYỆN TẬP

LUYÖN TËP


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 1 Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2
7
Tìm hai số đó.


Bài giải:
Ta có sơ đồ:
Số bé

?
333

Số lớn

?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 ( phần )
Số I là: 333 : 9 x 2 = 74
Số II là:

333 : 9 x 7 = 259
Đáp số : Số thứ I : 74
Số thứ II: 259


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Củng cố, nhận xét :
Muốn giải toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của
hai số đó” ta thực hiện mấy bước giải?
Vẽ sơ đồ
Tìm tổng số phần bằng nhau
Tìm số bé
Tìm số lớn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×