Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

Môn: Toán
Lớp 4A


Bài: “Giới thiệu tỉ số”


Câu 1:
Số thứ nhất là 5, số
thứ hai là 6.
Vậy tỉ số của số thứ
nhất và số thứ hai là:

A. 5
6

B 6
. 5

C. 5


D. 6

11

11


Câu 2:
Có 3 quả qt và 5
quả cam.
Vậy tỉ số của số quả
cam và số quả qt là:
A. 3
5

B 3
. 8

C. 5

D. 5

3

8


Câu 3:
Tỉ số của số quả
5
cam và số quả qt
.
3
Em hãy vẽ sơ đồ đoạn
thẳng biểu diễn số
cam và quýt.
*Ta có sơ
đồ :
Số
cam :
Số
quýt :


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
:

của hai số đó
*Bài
toán 1:
Tổng của hai số là 96. Tỉ

số
. Tìm hai số

của hai số đó là
đó. Nếu Số bé được biểu thò bằng 3

3
5

phần bằng
nhau
thì Số
lớn được biểu thò bằng 5
phần như thế. Bài giải:
*Ta có sơ
?
đồ :
Số
bé :
9
Số lớn
6
:
?


Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của
Toán
hai số đó
:

*Bài toán
1:Ta có sơ
đồ:

Số bé
:
Số lớn
:

Bài giải:

?

9
6
?
Theo s¬ ®å, tỉng số phần
nhau lµ :
3 bằng
+5=8
(phần)
Giá
trò một
phần
là:
96 : 8
=
Số 12
bé là:
12 x 3 =
Số lớn36
là:12
12 x 5 = (hoặc 96 - 36 =
60
Đáp
*Số bé:60
36) * Số


*Bài toán
Minh vµ
cđa2:
Minh b»ng sè vë
bao nhiªu qun vë ?
Ta có sơ
đồ:

2

Kh«i cã 25 qun vë. Sè vë
3
cđa Kh«i. Hái mçi b¹n cã
Bài giải:

?
quyển

Minh :
Khôi :

25
quyển
?
sốquyển

Theo s¬ ®å, tỉng
phần bằng
2 +nhau
3 = l5µ :
Giá trò (phần)
một
25là:
:5=5
phần
Số vở
của
(quyển)

Minh
5 xlà:
2 = 10
Số vở
của
(quyển)
5 x 3là:
= 15
Khôi
(quyển)
(hoặc
25 - 10 = 15
Đáp(quyển))
số:

Minh: 10 qun


Theo s¬ ®å, tỉng số
phần bằng
2 + nhau
3 = 5lµ :
Số vở(phần)
của
Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 (quye
Số vở của
Khôi
là:= 15 (quyển
25 - 10

Đáp Minh: 10 qun
số:


Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

Mn t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè
cđa hai sè ®ã
ta lµm nh sau:

Bíc 1: VÏ s¬ ®å ®o¹n th¼ng

Bíc 2: T×m tỉng sè phÇn
b»ng nhau
Bíc 3: T×m gi¸ trÞ mét phÇn
Bíc 4: T×m sè bÐ

hc

Bíc 5: T×m sè lín

Bíc 4: T×m sè
lín
Bíc 5: T×m sèToán:

Bài
1:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó
Tổng của hai số là 333. Tỉ số2của hai
7 đó?
số đó là
.
Tìm hai số

Ta có sơ
đồ:
Số
bé :
Số
lớn :

?

Bài giải:

33
3
?

Tổng số phần
bằng
2 + nhau:
7 =9
Giá trò
một
(phần)
phần
333 : là:
9 = 37
Số bé là:
37 x 2 = 74
Số lớn là:
333 - 74 = 259
Đáp Số bé: 74 - Số


Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

Bài
Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số
thóc
số thóc ở kho thứ
2: ở 3kho thứ nhất bằng
hai. Hỏi 2mỗi kho chứaBài
bao giải:
nhiêu tấn thóc ?
Ta có sơ
?
tấ
đồ:
Kho thứ
n
125
nhất:
tấn

Kho thứ hai :

?
tấ phần
số
n

Tổng
bằng
3 + 2nhau:
=5
(phần)
Số thóc
ở kho
thứ
125 nhất
: 5 x 3 là:
= 75
Số thóc (tấn)
ở kho thứ
hai
là:
125
- 75
= 50
(tấn)
Đáp
- Kho 1: 75tấn
số: - Kho 2: 50 tấn


Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

Bµi 3: Tỉng hai sè b»ng sè lín nhÊt cã hai
4
ch÷ sè. TØ sè5 cđa hai sè ®ã lµ
.T×m hai
sè ®ã?
CHỌN ĐÁP ÁN
ĐÚNG

A. Số
là: 11B. Số
là: 44Số lớn
88 bé
C. là:
Số
là: 45

Số lớn
là: Số
55
D.

là: 15

Số lớn
là: 50

Số lớn
là: 84


Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

Bµi 3: Tỉng hai sè b»ng sè lín nhÊt cã hai ch÷
4
sè. TØ sè cđa
hai sè ®ã lµ
.T×m hai sè ®ã?
5

Bµi
gi¶i:sè lµ: 99, vËy tỉng hai sè
Sè lín nhÊt cã hai ch÷
lµ 99.
Ta cã s¬ ®å:

?
99

Sè bÐ:
Sè lín:
?
Tỉng sè phÇn b»ng nhau lµ:
4 + 5 = 9 (phÇn)
Sè bÐ lµ:
99 : 9 x 4 = 44
Sè lín lµ:
99 – 44 = 55

§¸p sè: Sè bÐ: 44Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

*Mn
t×mt×m
hai sèhai
khi biÕt
tỉngbiÕt
vµ tØtỉng
sè cđa vµ
hai sè
Mn
sè khi
tØ®ã
sèta

lµmcđa
nh thÕ
nµo?
hai


®ã ta lµm nh sau:

Bíc 1: VÏ s¬ ®å ®o¹n th¼ng
Bíc 2: T×m tỉng sè phÇn b»ng
nhau
Bíc 3: T×m gi¸ trÞ mét phÇn
Bíc 4: T×m sè bÐ (hc sè lín)
Bíc 5: T×m sè lín (hc sè bÐ)Các em hãy theo dõi các câu hỏi và suy
nghĩ trả lời nhanh câu hỏi các em nhé!


Toán:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó

h·ynhanh,
theo dâi
Bắt đầu C¸c
cuộc em
thi: “Ai
ai đúng ?”
*Ta có sơ
đồ:
Phỏng
Nữ :
Phỏng

vấn
vấnđội
đội
bạn
!!!
bạn !!!
.

.

.
.

?
người
40
người

Nam:
?
người

*Nªu
®¸p
sè cho
bµi
to¸n
trªn?
*§Ỉt
to¸n
cho
s¬ ®å
tãm
*
Bµi ®Ị
to¸n
thc
d¹ng
to¸n
g×t¾t
?
§¸p sè: N÷ : 16 ngêi
trªn?
Nam : 24
ngêi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×