Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

Bài giảng điện tử

TOÁN: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
TỔNG VÀ TỈ
TRƯỜNG TH TRẦN VĂN ƠN – CAM LỘ


Câu 1:

KIỂM TRA BÀI CŨ
Trong hộp có 2 bút chì đen và 4 bút
chì màu.
Vậy tỉ số của số bút chì đen và số
bút chì màu là :
A. 4

B. 2

C. 2

D. 4


2

6

4

6


Câu 2:
Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ
hai là :

A. 5

B. 6

C. 5

D. 6

6

11

5

11


Câu 3:
Có 3 quả quít và 5 quả cam.
Vậy tỉ số của số quả cam và số quả
quít là :

A. 3

B. 3

C. 5

D. 5

5

3

8

8


Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

*Bài toán 1:

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.

3
5.

Bài giải

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số
lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta có sơ đồ
sau:
?
*Số bé :
96
*Số lớn :
?


Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:
*Số bé :
*Số lớn :

Bài giải
?
96
?

*Gợi ý:
- 96 là tổng của mấy phần bằng nhau ?
-Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ?

8 phần ( 3 + 5 = 8 )
96 chia 8

-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế
(số bé) ta làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 3
-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế
(số lớn) ta làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 5


*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:
*Số bé :

Bài giải ? Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

96

*Số lớn :
?
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 5 = 8 (phần)
Giá trị một phần là:
96 : 8 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60 ( hoặc 96 - 36 = 60 )
Đáp số: *Số bé: 36 - * Số lớn: 60


*Bài toán 2:

Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng
vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?
Ta có sơ đồ:

Bài giải

? quyển

*Minh :

25 quyển

*Khôi :
? quyển

Tổng số phần bằng nhau:
2 + 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15 (quyển)
Đáp số: *Minh: 10 quyển - * Khôi: 15 quyển

2
3số


Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

*Bài 1:

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó?
Bài giải
Ta có sơ đồ:
*Số bé :

?

2
7.

Bài giải

333

*Số lớn :
?

Tổng số phần bằng nhau:
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là:
333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là:
333 - 74 = 259
Đáp số: *Số bé: 74 - * Số lớn: 259


*Bài 2:

Toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Hai kho chứa
125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất
3
bằng số 2thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu
tấn thóc ?
Bài giải
Ta có sơ đồ:

? tấn

*Kho thứ nhất:
125 tấn

*Kho thứ hai :
? tấn

Tổng số phần bằng nhau:
3 + 2 = 5 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
125 : 5 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
125 - 75 =50 (tấn)
Đáp số: *Kho 1: 75 tấn - * Kho 2: 50 tấnTa có sơ đồ:
?

*Số bé:
20

*Số lớn:
?

8
Số bé là …………
12
Số lớn là …………*Làm bài  SGK trang 148.
Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số .
Tỉ số của hai số đó là 4 . Tìm hai số đó.
5

Gợi ý:
Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.
Ta có sơ đồ:

?

*Số bé :
99

*Số lớn :
?


Có công mài sắt có ngày nên kim.
Tục ngữ Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×