Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỘC 2

Lớp : BỐN 3Câu 1:
Có 3 quả quýt và 5 quả cam.
Vậy tỉ số của số quả quýt và số quả
cam là:

3
5

A.
C. 5

3

B. 3
8


D. 5
8


Câu 2:
Hãy vẽ sơ đồ biểu thị tỉ số của số
quả quýt và số quả cam.

*Số quả quýt :
*Số quả cam :


TOÁN


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
*Bài toán 1:

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.

3
.
5

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được
biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta cã sơ đồ sau:
*Số bé :

?
96

*Số lớn :
?


*Bài toán 1:

Bài giải:
Ta có sơ đồ:

*Số bé :

?
96

*Số lớn :
?
Theo s¬ ®å, tỉng số phần bằng nhau lµ:
3 + 5 = 8 (phần)
Giá trị một phần là:
96 : 8 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60
( hoặc 96 - 36 = 60 )
Đáp số:
*Số bé: 36
* Số lớn: 60

Theo s¬ ®å, tỉng số phần bằng nhau lµ:
3 + 5 = 8 (phần)
Số bé là:
98 : 8 x 3 = 36
Số lớn là:
96 - 36 = 60
Đáp số:

* Số bé: 36
* Số lớn: 60


2

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số
3
vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Bài giải:
?
Ta có sơ đồ: Minh:
25 quyển
Khôi:
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị của một phần là :
25 : 5 = 5 ( quyển )
Số vở của Minh là:
5 x 2 = 10 ( quyển)
Số vở của Khôi là:
25 – 10 = 15 ( quyển)
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi: 15 quyển vở

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)


Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)
Số vở của Khôi là:
25 – 10 = 15 ( quyển)
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi: 15 quyển vở


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
ta làm như sau:

Bước 1

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Bước 2

Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3

Tìm số bé

Bước 4

Tìm số lớn


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài 1:

2
Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là
.
7
hai số đó?

Ta có sơ đồ:

?Bài giải:

Số bé :

333

Số lớn :
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
2 + 7 = 9 (phần)
Giá trị một phần là :
333 : 9 = 37
Số bé là :
37 x 2 = 74
Số lớn là :
333 – 74 = 259
Đáp số : Số lớn : 74
Số bé :259

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là :
333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là :
333 – 74 = 259
Đáp số : Số lớn : 74
Số bé :259Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
ta làm như sau:

Bước 1

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Bước 2

Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3

Tìm số bé

Bước 4

Tìm số lớnVề nhà :
• Làm bài 2, trang 63 VBT
• Chuẩn bị bài Luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×