Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Lớp 4A

Thương có chữ số 0


Toán
Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
a.

9954 : 42

b.

24662 : 59


Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012
Toán: Thương có chữ số 02448 24
0048 102
00
2448 : 24 = 102

Vì sao ở lần chia thứ hai thương
lại là chữ số 0?


Toán:

Thương có chữ số 0
1.Ví dụ:
9450 35
245 270
000
9450 : 35 = 270

2448 24
0048 102
00
2448 : 24 = 102

Bảng
Vở
con

2.Thực hành:
Bài tập: Đặt tính rồi tính

23520
8750 :: 35
56

2996 : 12
2420
28


Toán:

Thương có chữ số 0
Trong lúc thực hiện
phép chia, khi nào thì ta
phải viết chữ số 0 vào
thương?

Về nhà xem lại
bài và chuẩn bị
bài: Chia số có ba
chữ số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×