Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4


Toán:

Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính:
4935 : 44 = 112 (dư 7)
4935
53
095
07

44
112

5781 : 47 = 123
5781
108
141
00


47
123


Toán:
Thương có chữ số 0

Ví dụ: a. 9450 : 35 = ?

Đặt tính
9450 35
245 270
000

9450 : 35 = 270

b. 2448 : 24 = ?
Đặt tính
2448 24
0 0 4 8 1 02
00
2448 : 24 = 102


Toán:
Thương có chữ số 0

1. Đặt tính rồi tính
a. 8750 : 35 = ?
8750 35
175 2 50
000
8750 : 35 = 250

b. 2996 : 28 = ?
2996 28
0 19 6 1 07
00
2996 : 28 = 107


Toán:
Thương có chữ số 0

1. Đặt tính rồi tính
a. 23520 : 56 = ?
23520 56
112 420
000
23520 : 56 = 420

b. 2420 : 12 = ?
2420 12
0020 201
08

2420 : 12 = 201


Toán:
Thương có chữ số 0

1. Đặt tính rồi tính (Dành cho HS khá giỏi)
b. 13870 : 45 = ?
a. 11780 : 42 = ?
11780 42
338 280
020

13870 45
0370 308
10

11780 : 42 = 280 (dư 20) 13870 : 45 = 308 (dư 10)


Toán:
Thương có chữ số 0

Phép tính trên đúng hay sai. Vì sao?

9045 45
0045
00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×