Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀM
TAN

Trường Tiểu học Tân Thắng 1

LỚP 4
MÔN : TOÁN
BÀI: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0


Toán:

Bài cũ:
a.

Đặt tính rồi tính

9954 : 42

b.


24662 : 59


Toán:

Thương có chữ số 0


Toán:

Thương có chữ số 0

2448 24
0048 102
00
2448 : 24 = 102

Vì sao ở lần chia thứ hai thương
lại là chữ số 0?


Toán:

Thương có chữ số 0
1.Ví dụ:
9450 35
245 270
000
9450 : 35 = 270

2448 24
0048 102
00
2448 : 24 = 102

2.Thực hành:
Bài tập: Đặt tính rồi tính
Kết quả phép chia thứ hai
23520
8750giống
:: 35
56 với kết quả phép 2420
2996 : 12
28
chia thứ nhất ở điểm gì?

Bảng
Vở
con


Toán:

Thương có chữ số 0
Trong lúc thực hiện
phép chia, khi nào thì ta
phải viết chữ số 0 vào
thương?

Về nhà xem lại
bài và chuẩn bị
bài: Chia số có ba
chữ số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×