Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng


TOÁN :

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a)Nếu a= 1497 và b = 568 thì
a + b = 1497 + 568 = 2065
b) Nếu a= 45 và b = 36 thì a - b
= 45 - 36 = 18

Đ

S


TOÁN :

Bài 2: Khoang vào chữ đặt trước kết
quả đúng:
b) Nếu a= 10 và b = 25 thì giá trị của biểu thức
a x b là:
A 250

A.

B. 2500

C. 35


SGK/42

TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b+ a trong bảng sau:

a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b
b+a

20+ 30 = 50

350 + 250 = 600

1208+2764 = 3972

30 + 20 = 50

250 + 350 = 600

2764+1208 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b+ a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không
thay đổi.


TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Bài 1: Nêu kết quả tính

a) 468 + 379 = 847
379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = 4344


TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a) 48 + 12 = 12 + …
48
297 + 65
65 + 297 = …
177
… + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + …
m
84 + 0 =…0 + 84
0 + a = a…
a+ 0 = …


TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Bài 3:
a) 2975 + 4017 …
= 4017 + 2975

>
<
=

?

2975 + 4017 …
< 4017 + 3000
2975 + 4017 …
> 4017 + 2900
b) 8264 + 927 <
… 927 + 8300
8264 + 927 >
… 900 + 8264
927 + 8264

… 8264 + 927
=


TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

a)148 + 12 = 160

12 + 148 = 160

a
b) a + b = b +…


TOÁN :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay
đổi. Đ
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng cũng thay
đổi. S
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×