Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

TÍNH CHẤT KẾT HỢP
CỦA PHÉP CỘNGCho biết a = 125, b = 5, c = 18.
Tính giá trị của các biểu thức sau:
1

a + b - c = 125 + 5 - 18 = 112
a x b + c = 125 x 5 + 18 = 643

3

2

a x (b + c) = 125 x (5 + 18) = 2875
a : b + c = 125 : 5 + 18 = 43

4Thứ sau, ngày 15 tháng 10 năm 2010
Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

4

6

15
(5+4)+6=9+6=

5+(4+6)=5+10=
15

35 15
28

4
9

20

(35+15)+20=50+20=
70

51 (28+49)+51=77+51=
128

70

35+(15+20)=35+35
28+(49+51)=28+100=
=
128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau,
ta viết:

(a+b)+c
=

a+(b+c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

4

6

15
(5+4)+6=9+6=

5+(4+6)=5+10=
15

35 15
28

4
9

20

(35+15)+20=50+20=
70

51 (28+49)+51=77+51=
128

70

35+(15+20)=35+35
28+(49+51)=28+100=
=
128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau,
ta viết:
Mỗi
bài
cách
trên,
emcónào
Vậy
tínhtoán
chấtvới
kếthai
hợp
củalàm
phép
cộng
tácphát
dụnghiện được cách làm
nào
( a Vì
+ sao?
b)+c a+(b+c)
gì? thuận tiện nhất?

=để : - Tính bài toán với nhiều cách.
Áp dụng tính chất

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
Tínhsố
bằng
nhất.
thứ nhất với tổng -của
thứcách
hai thuận
và sốtiện
thứ
ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )Luyện tập

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a
.

4367 + 199 + 501

b.

921 + 898 + 2079

= 4367 + ( 199 + 501 )

= ( 921 + 2079 ) + 898

= 4367 +

=

=

700

5067

=

4400 + 2148 + 252

3000

+

898

3898
467 + 999 + 9533

= 4400 + ( 2148 + 252 )

= ( 467 +999

= 4400 +

=
=

1466 ++ 9533
10000
999

=

10999

=

6800

2400

459 + 561 + 541+ 439
= (459 + 541) + (561+ 439)
=
1000
+
1000
=
2000

) +9533


Luyện tập

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86
950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm
Tóm tắt
đó nhận được bao nhiêu tiền?
Ngày đầu:
75 500 000 đồng
Ngày thứ hai: 86 950 000 đồng
Ngày thứ ba: 14 500
000 đồng
Giải

Cách 1

? đồng
Cách 2

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết
kiệm nhận được số tiền là

75 500 000+86 950 000= 162 450 000
(đồng )

75 500 000+14 500 000= 90 000 000
(đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền
là:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là:

162 450 000+14 500 000= 176 950 000
Cách 90
3 000 000+86 950 000= 176 950 000
(đồng Hai
)
(đồng
ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền) là
Đs: 176
950
Đs: 176 86
950950
000000
đồng
+14 500 000 = 101 450 000
(đồng
) 000 đồng
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng )
Đs: 176 950 000 đồng


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Luyện tập

3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chổ chấm:

a)

a
a + 0 = …….
0 + a =.....

b)

a +5
5 + a = …….

c) ( a + 28 ) + 2 = a + (28 +2 ……) = a3+
0
……


Thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba,
ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba


Hoàn thành các bài tập
hướng dẫn luyện tập thêm.
Chuẩn bị bài Luyện tập.


Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×