Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

TOÁN 4

TÍNH CHẤT KẾT HỢP
CỦA PHÉP CỘNG

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


KIỂM TRA BÀI CŨ

Dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng, hãy tính nhanh
giá trị của biểu thức sau:

45 + 23 + 77

45 + 23 + 77
= 23 + 77 + 45
= 100 + 45
= 145
ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶oTHẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
HOÀN THÀNH BẢNG SAU RỒI RÚT RA NHẬN XÉT.

a

b

c

5

4

6

35

15

20

28

49

51

(a + b) + c

a + (b + c)

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


Tính chất kết
hợp
Ta có
bảngcủa
sau: phép cộng

a

b

c

(a + b) + c

a+ (b + c)

(5 + 4) + 6 = 9 + 6
5

4

6

= 15

4 +(4 + 6) = 5 + 10
15

= 15

15

35 +(15 + 20) = 35 + 35

35

15

20

(35 + 15) + 20 = 50 + 20

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51

= 70
70

= 128
128

= 70

70

28 + (49 + 51) = 28 + 100

= 128
128

Vậy (a + b) + c = a + (b + c)
ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


Tính chất kết hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Khi
Coi cộng
a là số
một
hạng
tổng
thứ2 nhất,
số vớibsố
là thứ
số hạng
3, ta thứ
có thể
2,
cộng
c là sốsốhạng
thứ nhất
thứ 3.với
Hãy
tổng
phát
củabiểu
số thứ
tính2chất
và sốkết
thứ
hợp.
3.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


Tính chất kết hợp của phép cộng

Vận dụng tính chất kết hợp của
45 + 23 + 77

phép cộng để tính nhanh biểu thức:
45 + 23 + 77

= 45+ (23 + 77)
= 45 + 100
= 145

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


LUYỆN TẬP
Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1:

4367 + 199 + 501
Cách 1:

Cách 2:

4367 + 199 + 501

4367 + 199 + 501

= (4367 + 199) + 501

= 4367 + (199 + 501)

= 4566 + 501

= 4367 + 700

= 5067

= 5067
Vì khi áp dụng tính chất kết hợp của

Vì sao làm cách 2 thuận tiện hơn cách 1?

phép cộng ta được kết quả của lần cộng thứ

nhất là số tròn chục ( tròn trăm, tròn nghìn…)
ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


LUYỆN TẬP
Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1:

3254
+999
146
1698
921
4400
1255
467
+++
898
2148
436
++2079
++9533
+145
252

1
3254
4400
921
1255
2148
898
436++
2079
252
145
467 ++
++146
999
++1698
9533
==(3254
=
(921
(1255
+2148)
898)
145)
+ +1698
+
252
436
=(4400
(467++
+146)
9533)
+2079
999
===
6548
1819
1400
+++2079
252
436
= 3400
10 000+ 1698
999
===
3898
1836
5098
=6800
10 999

2
3254
4400
921
1255
467++++146
898
2148
999
436++++1698
2079
9533
145
252
= =3254
+ +1698)
=4400
1255
(921+++(146
(467
+(2148
2079)
999)
(436
++9533
145)
252)
898
= =3254
+1466
=4400
1255
3000
++ 1844
2400
581
++9533
898
= ===6800
5098
1836
3898
10
999

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


LUYỆN TẬP

Bài tập 2:

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận đươc 75 500 000 đồng, ngày thứ 2 nhận được 86 950
000 đồng, ngày thứ 3 nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày Quỹ tiết kiệm đó nhận
được bao nhiêu tiền?

Bài giải:
Cách
Cách 11

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
75 500 000 + 86 950 000 = 16 250 000 (đồng)
Số tiền cả 3 ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được là:
16 250 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)
Đáp số 176 950 000 đồng
ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


LUYỆN TẬP

Bài tập 2:

Bài giải:
Cách
Cách 22

Ngày đầu và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 (đồng)
Số

tiền

cả

3

ngày

quỹ

tiết

kiệm

đó

nhận

được

là:

86 950 000 + 90 000 000 = 176 950 000 (đồng)
Đáp số 176 950 000 đồng

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


LUYỆN TẬP

Bài tập 3:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

0+a=…
a) a + 0 = …

a

b) 5 + a = …a+ 5
c) (a + 28) + 2 = a + (28 + …) = 2a + …

30

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI.

BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ.

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o


ĐÂY CHÍNH LÀ
ĐÁP ÁN ĐÚNG.
BẠN GIỎI QUÁ!

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶oTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×