Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Phép nhân với số có tận cùng
là chữ số 0:
1324 x 20 = ?
1324
x
1324 x 20
= 1324 x (2 x10)
20
= (1324 x 2) x10
26480
= 2648 x10
= 26480
T×m c¸c c¸ch cã thĨ nh©n 1324
víi 20 ?


Nhân các số có tận cùng là chữ
số 0:
230 x 70 = ?
230 x 70= (230 x 10) x (7 x10)

= 230 x 10 x 7 x10
= (23 x 7) x (10 x 10)
= 161 x 100
= 16100

230
x
70
16100

NhËn xÐt g× vỊ tõng thõa sè cđa phÐp
nh©n ?


a) 1324 x 40

b) 13546 x 30

c) 5642 x 200

1324
x
40

13546
x
30

5642
x
200

53680

406380

112840
0


Nối phép tính với kết quả
đúng.
Phép
Kết
tính
quả
a) 1326 x 300
1) 69000
b) 3450 x 20
c) 1450 x 800

2)
397800
3)
1160000


Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao
ngô cân nặng 60 kg. Một xe tải chở 30 bao
gạo và 40 bao ngô.Hỏi xe tải đã chở tất cả
bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?
Bài giải
Khối lượng gạo của 30 bao cân
nặng là:
50 x 30 = 1500 (kg)
Khối lượng ngô của 40 bao cân
nặng là:
60 x 40 = 2400 (kg)
Khối lượng gạo và ngô xe tải chở tất
là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)
Đáp số: 3900 kg


Một tấm kính hình chữ nhật có chiều
rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng.
Tính diện tích của tấm kính đó?
Tóm
Chiều
rộng:
tắt:
Chiều
dài:
Diện tích...
cm2 ?

?

Bài giải
Chiều dài tấm kính hình
chữ 30
nhật:
x 2 = 60 (cm)
Diện tích tấm kính hình chữ
nhật:
30 x 60 = 1800 (cm2)
Đáp số: 1800 cm2


ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC EM.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×