Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Toán
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Tính nhanh: 12 x (2 x 10)
123 x 20 = 2460
Ta có: 12 x (2 x 10) = (12 x 2) x 10
123
x
= 24 x 10 = 240
12 x (2 x 10) = 12 x 20 = 240
Đặt tính theo cột dọc rồi tính như
sau:
x

12

20
240

- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị
của tích.

- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào
bên trái 0.

- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào
bên trái 4.

Vậy 12 x 20 = 240

20
2 4 60

1234 x 40 = 49360

1234
x
40
49360


Toán
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đặt tính rồi tính:
1342 x 40 = 53680
x

13546 x 30 = 406380

1342
40
53680

13546
x

30
406380


Toán
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Tính nhanh: 12 x 10 x 2 x 10
Ta có: 12 x 10 x 2 x 10 = 12 x 2 x 10 x 10
= 24 x 100 = 2400
12 x 10 x 2 x 10 = 120 x 20 = 2400
Đặt tính theo cột dọc rồi tính như sau:
120
x
20
2 4 00

- Đếm ở tận cùng của 2 thừa số có 2
chữ số 0, viết 2 chữ số 0 vào hàng đơn
vị và hàng chục của tích.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 0.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 4.

Vậy 120 x 20 = 2400

3450 x 20 = 69000
3450
x 20
6 9 0 00


Toán
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đặt tính rồi tính:
24 x 100 = 2400
24
x
100
2400

1246 x 300 = 373800
1246
x
300
373800
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×